Komunikat w sprawie opłat za egzamin maturalny

Komunikat dla Absowentów.

Absolwenci, którzy:
1. po raz trzeci i kolejny przystępują do egzaminu maturalnego z tego samego przedmiotu obowiązkowego lub z tego samego przedmiotu dodatkowego,
2. przystępują do egzaminu z tego samego przedmiotu dodatkowego, który w poprzednim roku/latach zgłaszali w deklaracji, ale nie przystąpili do egzaminu z tego przedmiotu zobowiązani są do wniesienia opłaty w terminie od 2 stycznia do 7 lutego 2018 r. Niewniesienie w tym terminie opłaty za egzamin maturalny skutkuje brakiem możliwości przystąpienia do tego egzaminu.

Podstawa prawna: Ustawa o systemie oświaty, art 44zzq ust. 3 [Dz.U. 2016 poz. 1943]
Komunikat o sposobie wnoszenia opłat wraz z numerem konta zostanie zamieszczony na stronie www.oke.jaworzno.pl 2 stycznia 2018 r.

Zmiana rozmiaru czcionki
Zmiana kolorów