Reforma oświaty w Siemianowicach

9 stycznia 2017 r. Prezydent RP podpisał ustawy o reformie oświaty: Prawo oświatowe oraz Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe. Wygaszanie gimnazjów, przekształcanie 6-letnich szkół podstawowych w szkoły 8-letnie, branżowe szkoły I stopnia oraz w perspektywie przyszłych lat także przekształcenie 3-letnich liceów ogólnokształcących i 4-letnich techników w szkoły odpowiednio 4- i 5-letnie stały się faktem.

Zgodnie z w/w aktami, rada gminy w terminie do dnia 31 marca 2017 r. podejmuje uchwałę w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe, na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r., a także uchwałę w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe, na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r. Podjęcie wymienionych uchwał następuje po uzyskaniu pozytywnej opinii kuratora oświaty dotyczącej uchwały w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe oraz uchwały w sprawie projektu dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych.

W związku z powyższym na sesji w dniu 26 stycznia Radzie Miasta zostały przedstawione projekty uchwał w sprawie projektu dostosowania sieci publicznych szkół podstawowych i publicznych gimnazjów prowadzonych przez gminę Siemianowice Śląskie, a także przez inne organy
do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe oraz w sprawie projektu dostosowania sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych prowadzonych przez powiat Siemianowice Śląskie do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych.

Zmiany ustroju szkolnego w związku z reformą systemu edukacji od września 2017 r. przedstawiają się w sposób następujący:

  • Wszystkie szkoły podstawowe, a więc: Szkoła Podstawowa nr 1 im. M. Kopernika, Szkoła Podstawowa nr 3 im. T. Kościuszki, Szkoła Podstawowa nr 4 im. W. Budryka (Zespół Szkół nr 4), Szkoła Podstawowa nr 5 im. Adama Mickiewicza, Szkoła Podstawowa nr 6 im. F. Chopina, Szkoła Podstawowa nr 8 im. J. Skrzeka i P. Wójcika (Zespół Szkół Sportowych), Szkoła Podstawowa nr 9 im. J. Ligonia (Zespół Szkół Specjalnych) Szkoła Podstawowa nr 11 im. J. Słowackiego, Szkoła Podstawowa nr 13 im. J. Skrzeka, Szkoła Podstawowa nr 16 im. B. Prusa (Zespół Szkół nr 1) i Szkoła Podstawowa nr 20 z oddziałami integracyjnymi im. W. Broniewskiego (Zespół Szkół Integracyjnych) z dniem 1 września 2017 r. staną się ośmioletnimi szkołami podstawowymi. Obecni szóstoklasiści w przyszłym roku szkolnym rozpoczną naukę w klasie VII. Za dwa lata w tych szkołach podstawowych funkcjonować będzie także klasa VIII.
  • Gimnazja funkcjonujące w zespołach szkół, w skład których wchodzą tylko szkoła podstawowa i gimnazjum, a więc Gimnazjum nr 5 (Zespół Szkół nr 1), Gimnazjum nr 7 im. A. Halora (Zespół Szkół nr 4) oraz Gimnazjum nr 8 Integracyjnego (Zespół Szkół Integracyjnych) włączone zostaną do ośmioletnich szkół podstawowych. W związku z tym ośmioletnia Szkoła Podstawowa nr 4 im. W. Budryka prowadzić będzie klasy gimnazjalne dotychczasowego Gimnazjum nr 7 im. A. Halora, Szkoła Podstawowa nr 16 im. B. Prusa – klasy gimnazjalne dotychczasowego Gimnazjum nr 5, natomiast Szkoła Podstawowa nr 20 z oddziałami integracyjnymi im. W. Broniewskiego – klasy gimnazjalne dotychczasowego Gimnazjum nr 8 Integracyjnego.
  • W przypadku Gimnazjum nr 1 (Zespół Szkół Sportowych), Gimnazjum nr 2, Gimnazjum nr 3 im. W. Korfantego (Zespół Szkół nr 3) i Gimnazjum nr 4 (Zespół Szkół nr 2) z dniem 1 września 2017 r. likwiduje się klasę I, a w latach następnych kolejne klasy dotychczasowego gimnazjum.
  • Gimnazjum nr 6 wchodzące w skład Zespołu Szkół Specjalnych włączone zostanie do ośmioletniej szkoły podstawowej. Od 1 września 2017 r. Szkoła Podstawowa nr 9 im. J. Ligonia prowadzić będzie klasy gimnazjalne dotychczasowego Gimnazjum nr 6.
  • Gimnazjum dla Dorosłych wchodzące w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych zostanie przekształcone w szkołę podstawową dla dorosłych. W związku z tym od 1 września 2017 r. w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych działań będzie Szkoła Podstawowa dla Dorosłych, która prowadzić będzie klasy gimnazjalne dotychczasowego Gimnazjum dla Dorosłych.
  • W przypadku Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 1 (Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych „COGITO”), Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 2 (Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych) oraz Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 3 (Zespół Szkół Specjalnych) dniem 1 września 2017 r. staną się one branżowymi szkołami I stopnia.
  • W myśl przepisów z dniem 1 września 2017 r. dotychczasowa szkoła specjalna przysposabiająca do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi staje się szkołą specjalną przysposabiającą do pracy. W związku z tym Szkoła Przysposabiająca do Pracy w Zespole Szkół Specjalnych przekształcona zostanie w Szkołę Przysposabiająca do Pracy nowego typu.

W perspektywie kolejnych lat I Liceum Ogólnokształcące im. J. Śniadeckiego (Zespół Szkół nr 2), II Liceum Ogólnokształcące im. J. Matejki (Zespół Szkół nr 3), III Liceum Ogólnokształcące (Zespół Szkół technicznych i Ogólnokształcących „Meritum” im. P. Kołodzieja) oraz V Liceum Ogólnokształcące (Zespół Szkół Sportowych) zostaną przekształcone w 4-letnie licea. Podobnie Technikum nr 1 (Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych „COGITO”) i Technikum nr 2 (Zespół Szkół technicznych i Ogólnokształcących „Meritum” im. P. Kołodzieja) zostaną przekształcone w 5-letnie technika. Ale tego dotyczyć będą kolejne uchwały…

źródło: www.siemianowice.pl

Zmiana rozmiaru czcionki
Zmiana kolorów