Informacja Dyrektora ws. matur

Informacja dla maturzystów

Informuję wszystkich trzecioklasistów oraz absolwentów, którzy złożyli do 30 września 2020 r. deklarację wstępną przystąpienia do egzaminu maturalnego, że w 2021 r. egzamin maturalny jest przeprowadzany z przedmiotów obowiązkowych oraz z przedmiotów dodatkowych wyłącznie w części pisemnej, z zastrzeżeniem osób, które w postępowaniu rekrutacyjnym na  uczelnię zagraniczną1 muszą przedstawić wynik z części ustnej egzaminu.

Zadeklarowane przez Was egzaminy w części ustnej są automatycznie anulowane.

Wyjątkiem jest sytuacja, w której zdający przedstawi  dyrektorowi szkoły – do 7 lutego 2021 r. – informację o obowiązku zdawania egzaminu w części ustnej.

Przypominam, że w 2021 r. absolwent, przystępując do egzaminu maturalnego zdaje obowiązkowo: w części pisemnej – egzaminy na poziomie podstawowym z następujących przedmiotów: język polski,  matematyka i język obcy nowożytny oraz może przystąpić do egzaminu z nie więcej niż sześciu przedmiotów dodatkowych (na poziomie rozszerzonym) wybranych spośród: biologia, chemia, filozofia, fizyka, geografia, historia, historia muzyki, historia sztuki, informatyka, język łaciński i kultura antyczna, język mniejszości etnicznej (język łemkowski), język mniejszości narodowej (wybór spośród następujących języków: białoruski, litewski, niemiecki, ukraiński), język obcy nowożytny (wybór spośród następujących języków: angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, włoski), język polski, język regionalny (język kaszubski), matematyka, wiedza
o społeczeństwie. 

Jeśli chodzi o sposób dokonywania zmian w deklaracjach to zgodnie z informacją z OKE dyrektor szkoły decyduje o sposobie dokonania korekty w deklaracjach czyli np. na wypełnionej wcześniej deklaracji lub poprzez ponowne wypełnienie deklaracji – Wersji A w terminie do 7 lutego 2021 r. W związku z powyższym informuję, że w II LO im. Jana Matejki korekty deklaracji (np. rezygnacji lub zmiany przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym) należy dokonać na wypełnionej wcześniej deklaracji w terminie do 7 lutego 2021 r. (uwaga 7.02 to niedziela czyli de facto termin mija w piątek 5.02.21). Zmiany możecie dokonać w sekretariacie szkoły  codziennie do godziny 14.00. Proszę pamiętać o zasadach reżimu sanitarnego!

Równocześnie informuję wszystkich zainteresowanych, że jeśli zadeklarują chęć zdawania egzaminu w części ustnej lub/i z przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym, a do tych egzaminów nie przystąpią, na świadectwie będą mieć wpisany wynik 0%.

Informacje wydrukowane na świadectwie dojrzałości

Jeśli zdający zadeklarował przystąpienie do części ustnej egzaminu maturalnego:

  1. i nie przystąpił do tego egzaminu lub egzamin mu unieważniono – na świadectwie otrzyma wynik 0%
  2. otrzymał poniżej 30%punktów lub egzamin został mu unieważniony – na świadectwie będzie miał adnotację: „W 2021 r. egzaminu nie przeprowadzano.
  3. otrzymał min. 30% punktów – na świadectwie będzie miał wynik uzyskanych punktów procentowych (np. 30%; 58%; 100%).

Jeśli zdający zadeklarował przystąpienie do części pisemnej egzaminu maturalnego z przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym i:

  1. nie przystąpił do tego egzaminu lub egzamin został mu unieważniony – na świadectwie otrzyma wynik  0%

  2. przystąpił do egzaminu maturalnego – na świadectwie będzie miał wpisany wynik procentowy, jaki uzyskał na egzaminie (np.: 0%; 12%; 36%; 80%).

Dyrektor II LO im. Jana Matejki
mgr Katarzyna Sztyler
Siemianowice Śl, 19.01.2021 r.

[1] Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. poz. 493, ze zm.) 

Skip to content