Zebrania z rodzicami

  • 15.09.2020, g. 17:00 – klasy I
  • 16.09.2020, g. 17:00 – klasy II
  • 17.09.2020, g. 17:00 – klasy III
  • 28.10.2020, g. 17:00
  • 16.12.2020, g. 17:00
  • 28.01.2021, g. 17:00 11.02.2021, g. 17:00
  • 08.04.2021, g. 17:00
  • 07.06.2021, g. 17:00

Skip to content