Zebrania z rodzicami

  • 06.09.2021, g. 17:00 – klasy I
  • 07.09.2021, g. 17:00 – klasy II
  • 08.09.2021, g. 17:00 – klasy III
  • 16.12.2021, g. 17:00
  • 02.02.2022, g. 17:00
  • 07.04.2022, g. 17:00
  • 06.06.2022, g. 17:00

Skip to content