Matura 2021 – ważne daty, terminy i informacje

Przydatne informacje odnośnie egazminu maturalnego znajdziecie także na stronie OKE.

 • do 30.09.2020 r. – przyjęcie od zdających wstępnych deklaracji maturalnych;
 • do 7.02.2021 r. – przyjęcie od zdających ostatecznych deklaracji maturalnych, ustalenie dostosowania warunków i formy przeprowadzania egzaminu maturalnego;
 • do 4.03.2021 r. – dyrektor: powołanie zastępcy PZE i szkolnego zespołu egzaminacyjnego, powołanie zespołów przedmiotowych, ogłoszenie harmonogramu egzaminów ustnych;
 • do 10 marca 2021 r. – dyrektor: informuje na piśmie absolwenta o wskazanym sposobie lub sposobach dostosowania warunków lub formy przeprowadzania egzaminu maturalnego do jego potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych.
 • kwiecień 2021 r. – dyrektor: przeszkolenie zdających w zakresie instrukcji dotyczącej przebiegu egzaminu,  zasad kodowania arkuszy egzaminacyjnych i kart odpowiedzi, zasad postępowania w przypadku niezgłoszenia się na egzamin z przyczyn losowych lub zdrowotnych, informacji o terminie ogłoszenia wyników i odbioru świadectw, o terminie egzaminów poprawkowych.

Wszystkie egzaminy pisemne rozpoczynają się o godz. 9 i o godz. 14.00.

Przystępując do egzmianu maturalnego, pamiętaj o:

 • punktualności
 • zakazie wnoszenia urządzeń elektronicznych i telekomunikacyjnych
 • dokumencie potwierdzającym tożsamość (zdjęcie, pesel)

Ważne linki

Egzaminy próbne w szkole

 • pisemne 24 – 27 listopada 2020 r.obecność obowiązkowa
 • pisemne 1 – 4 grudnia 2020 r. – obecność zalecana
 • ustne luty/ marzec 2021 r. po rekolekcjach – obecność obowiązkowa

Przypominamy, że nasi nauczyciele to egzaminatorzy OKE.
Organizujemy zajęcia pozalekcyjne przygotowujące do egzaminu maturalnego.
Wybór przedmiotów maturalnych powinien być przemyślaną decyzją – dojrzały wybór, należy sprawdzić wymagania naborowe wyższych uczelni.

Czynniki warunkujące sukces

 • obecność na lekcjach – frekwencja; syntezy, powtórki,
 • rzetelna praca na lekcji a ponadto praca własna w domu przećwiczenie, doczytanie – utrwalenie itp.,
 • zadania domowe – przećwiczenie – wyrobienie umiejętności,
 • praca własna z arkuszami maturalnymi, polecamy stronę: www.arkusze.pl

Dostosowanie warunków i form przeprowadzania egzaminu maturalnego do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych zdających

 1. Możliwe sposoby dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu maturalnego do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych zdających są wymienione w komunikacie o dostosowaniach.
 2. Dostosowanie formy przeprowadzenia egzaminu maturalnego polega na przygotowaniu odrębnych arkuszy egzaminacyjnych dostosowanych do rodzaju niepełnosprawności absolwenta, posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność.
 3. Arkusze w dostosowanej formie są przygotowywane dla zdających: a. z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera (arkusze są oznaczane symbolem „200”) b. słabosłyszących (arkusze są oznaczane symbolem „300” lub „100”) c. niesłyszących (arkusze są oznaczane symbolem „700”) d. słabowidzących (arkusze są oznaczane symbolem „400”) e. niewidomych (arkusze są oznaczane symbolem „600” lub „660”) f. z niepełnosprawnością ruchową spowodowaną mózgowym porażeniem dziecięcym (arkusze są oznaczane symbolem „Q00”) g. z niepełnosprawnościami sprzężonymi (arkusze są oznaczane symbolem właściwym dla danych niepełnosprawności sprzężonych).
 4. Arkusze wymienione w pkt 3. są zamawiane w uzgodnieniu pomiędzy dyrektorem szkoły a dyrektorem okręgowej komisji egzaminacyjnej.
 5. Dostosowanie warunków przeprowadzania egzaminu maturalnego polega między innymi na:
  • zminimalizowaniu ograniczeń wynikających z niepełnosprawności, niedostosowania społecznego lub zagrożenia niedostosowaniem społecznym zdającego
  • zapewnieniu zdającemu miejsca pracy odpowiedniego do jego potrzeb edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych c. wykorzystaniu odpowiedniego sprzętu specjalistycznego i środków dydaktycznych d. odpowiednim przedłużeniu czasu przewidzianego na przeprowadzenie egzaminu maturalnego e. ustaleniu zasad oceniania rozwiązań zadań wykorzystywanych do przeprowadzania egzaminu maturalnego, o których mowa w art. 9a ust. 2 pkt 2 ustawy, uwzględniających potrzeby edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne zdającego f. zapewnieniu obecności i pomocy w czasie egzaminu maturalnego nauczyciela wspomagającego zdającego w czytaniu i/lub pisaniu lub specjalisty odpowiednio z zakresu danego rodzaju niepełnosprawności, niedostosowania społecznego lub zagrożenia niedostosowaniem społecznym, jeżeli jest to niezbędne do uzyskania właściwego kontaktu ze zdającym i/lub pomocy w obsłudze sprzętu specjalistycznego i środków dydaktycznych.
 6. Dokumenty, na podstawie których przyznawane jest dostosowanie formy lub warunków przeprowadzania egzaminu maturalnego, to:
  1. orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność,
  2. orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niedostosowanie społeczne lub zagrożenie niedostosowaniem społecznym 26 Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego obowiązująca w roku szkolnym 2020/2021,
  3. orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania,
  4. zaświadczenie o stanie zdrowia wydane przez lekarza,
  5. opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się,
  6. pozytywna opinia rady pedagogicznej w przypadku:
   • uczniów objętych pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole ze względu na trudności adaptacyjne związane z wcześniejszym kształceniem za granicą, zaburzenia komunikacji językowej lub sytuację kryzysową lub traumatyczną,
   • cudzoziemców, którym ograniczona znajomość języka polskiego utrudnia zrozumienie czytanego tekstu.
  7. Dokumenty, o których mowa w pkt 6, są przechowywane w szkole.
  8. Zaświadczenie o stanie zdrowia, o którym mowa w pkt 6d, przedkłada się wraz z deklaracją,
  9. Opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się, o której mowa w pkt 6e, przedkłada się wraz z deklaracją.

Skip to content