Historia szkoły

Zamiast wstępu

Opowieść ta jest próbą uporządkowania wspomnień o ludziach, rzeczach i wydarzeniach. Próba ta z założenia musi być nieudana, albowiem emocji i wątpliwości nie budzi jedynie lista obecności. Kilkudziesięciu lat, kilkuset pracowników, kilku tysięcy absolwentów nie sposób zamknąć na kilku arkuszach. Nie ma obiektywnej miary głębokości śladów, jakie zostawili, wzoru na napięcie nauczycielsko – uczniowskie, ani opisu nauk i doświadczeń pobieranych między lekcjami i między słowami. W procesie zwanym „realizacją programu” zawarta jest pełna skala ludzkich emocji, marzeń i złudzeń, słów ciepłych i cierpkich. Z szkolnych kronik, protokołów i wspomnień przebija specyfika kolejnych dekad PRL-u i III RP, modne lub obowiązujące idee i ideologie, a pod ich powierzchnią zmagający się ludzie, z prądem lub pod prąd. Ślady tej atmosfery odnajdzie Czytelnik na zdjęciach uzupełniających obrazem niniejszy, krótki tekst.
Ogrom czasu, ludzi i zdarzeń sprawia, że niniejszy ich wybór grzeszy zapewne subiektywizmem i przyczynkarstwem, dlatego autor bierze na siebie słuszne pretensje o brak wielu ważnych osób i faktów. Tym bardziej, że Szanowny Czytelnik nie znajdzie w tym tekście zdarzeń najwspanialszych. Nie będzie o tym, co zrobiła Kaśka w busie, jak koty ukradły nam mięso, o mszach na OHP-ie, imprezie po premierze, pierwszej randce …, czyli osobistej mitologii każdej klasy, rocznika, ucznia, nauczyciela. Kto zachował w pamięci ślady warte uwiecznienia w tym miejscu proszony jest o przesłania wspomnień i zdjęć na adres jubileusz@mateja.edu.pl.
Niniejsze opracowanie powstało w oparciu o szkolną dokumentację (kroniki Liceum i kół zainteresowań, protokoły Rady Pedagogicznej) oraz archiwalia nauczycieli i absolwentów. Niestrudzoną kronikarką pierwszych lat szkoły była wicedyrektorka Irena Zajdowicz, kronikarzem najnowszych dziejów jest Adam Balon. Szczególne podziękowania należą się także dyrektorowi Michałowi Zegadło oraz obecnej dyrektor, Katarzynie Sztyler. Także absolwentom. Autorce pracy magisterskiej poświęconej II LO Romie Jagiełło; Jakubowi Halorowi, który przechował archiwalia, szczególnie z lat 40. i 80 tych; wydawcy pierwszej edycji „Księgi” Andrzejowi Wójcikowi i być może nawet Kamilowi Paździorowi, autorowi tego tekstu.

Rzecz o strukturze

Pradzieje szkolnictwa Siemianowic Śląskich wiążą się z niemiecką szkołą urzędniczą założoną w 1867 r. Rozbudowa sieci szkół i ich losy splatały się z konfliktami etnicznymi i politycznymi w trakcie obu wojen światowych. W robotniczym środowisku wśród szkół średnich dominowały zawodowe i techniczne. Wzrost liczby ludności i jej edukacyjnych aspiracji, a także idee świeckiej edukacji promowane przez „ludową” Polskę sprawiły, że postanowiono założyć kolejne szkoły. Tym bardziej, że władze Siemianowic, jak podaje „Dziennik Zachodni” postanowiły zlikwidować analfabetyzm w mieście do końca marca 1951 r.
Jedną z tych nowych placówek była Szkoła Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, którą otwarto we wrześniu 1949 r. przy ul Matejki 5. Jej organizator i pierwszy kierownik Henryk Marglewski zastąpiony został w 1954 r. przez Zofię Zielińską. Wtedy też nauczycielką została tu Wanda Tylcowa, która z naszym Liceum związana będzie przez następne ponad 3 dekady. W tej 7 letniej podstawówce z przedszkolem działało Koło PCK, ZHP, Koło Odbudowy Warszawy, zorganizowano salę gimnastyczną, bibliotekę, bufet, a młodzież dowożono specjalnym samochodem nawet z Dąbrówki Małej i Michałkowic. Pierwszy rok szkolny uczniowie pożegnali komedyjką „Jasio Bumelant”, nowy powitali ciesząc się z daru Rady Zakładowej Huty „Jedność” dla nowej pracowni biologicznej w postaci okazu ośmiornicy.
W ówczesnym województwie stalinogrodzkim były wtedy tylko 34 szkoły 11 letnie (7 lat podstawówki i 4 liceum), dlatego postanowiono zorganizować 4 kolejne, w tym jedną w Siemianowicach. W takich oto okolicznościach w roku szkolnym 1956/1957 rozpoczęła działalność Szkoła Podstawowa i Liceum Ogólnokształcące TPD przy ulicy Matejki 5. W styczniu 1957 r. usunięto z nazwy patronat TPD, choć nadal niektórzy używali nazwy Liceum TPD. Patronat Jana Matejki nadano 31 X 1958 r. (oficjalna uroczystość odbyła się 8 XI), a obie placówki rozdzielono latem 1966 r. Stąd od 1 września 1966 r. funkcjonuje nazwa Liceum Ogólnokształcące nr 2 im. Jana Matejki w Siemianowicach Śl. Twórcą i pierwszym dyrektorem nowego „ogólniaka” był polonista, mgr Feliks Wajler.

Znakiem czasu była zawsze symbolika związana z „Mateją”. Obok klasycznej tarczy noszonej niegdyś obowiązkowo przez uczniów pojawił się w latach 70-tych hymn pt. „Wyzwanie” autorstwa nauczycieli (sł. Karolina Koper, muz. Piotr Weintritt), a w 1986 r. sztandar. Sztandar zaprojektował Antoni Halor, który podarował też placówce sporych rozmiarów, wiszący do dziś u wejścia portret Jana Matejki. Współcześnie rolę tą odgrywają logo szkoły, adres elektroniczny oraz witryna internetowa (pierwsza wersję wykonał w 1998 r. mgr Romuald Magiera).


Szkoła mieściła się początkowo w wybudowanym w 1931 r. z nieotynkowanej cegły (stąd krótko funkcjonujące określenie „czerwone liceum”) gmachu szkoły powszechnej . Mimo, że już wtedy nowocześnie wyposażony (dzwonki elektryczne, telefony, korytarzowe zegary) adaptacja sal zajęła całą jesień 1956 r. Przez cały wrzesień uczniowie uczęszczali na zajęcia do budynków sąsiednich szkół w godzinach popołudniowych, a nauczyciele, jak podaje szkolna kronika prowadzili „koczowniczy tryb życia” przemieszczając się z zegarkiem w ręku pomiędzy szkołami. Wiele prac wykonano w tzw. czynie społecznym, by 10-tą rocznicę szkoły uczcić wielkim remontem „na okoliczność” szkód górniczych. Kolejna dekada zakończyła się wielką przeprowadzką. Liceum otrzymało, jako nową siedzibę zmodernizowany gmach z 1958 r. na Osiedlu Tuwima przy ul. Leśnej 1. Ciężar adaptacji i zaszczyt inauguracji roku szkolnego 1976/77 w nowym budynku przypadł kolejnemu dyrektorowi, mgr Krystynie Halor. Zgodnie z tą niepisaną tradycją 30-lecie i 50-lecie „Matei” również okraszono generalnym liftingiem, by na 60-lecie oddać do użytku wyremontowane boisko. Od początku swego istnienia Liceum otwarte było na współpracę z innymi placówkami oświatowymi. W budynku przy ul. Matejki liceum funkcjonowało wspólnie z Przedszkolem, Szkołą Podstawową i Szkołą Przysposobienia Zawodowego. W gmachu przy Leśnej wiele lat współdziałano z Poradnią Wychowawczo – Zawodową i z Prywatnym Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych.

Przemiany cywilizacyjne i nowe potrzeby edukacyjne owocowały rozbudową wyposażenia. Już w 1956 r. zorganizowano 7 pracowni naukowych, w tym jedną z ekranem i zaciemnianymi oknami. W grudniu 1958 r. po usilnych prośbach młodzieży zakupiono „aparat telewizyjny”, a w maju następnego roku radiolę (zintegrowane radio z wzmacniaczem i gramofonem służące, jako radiowęzeł i pomoc w próbach występów). Salę gimnastyczną dobudowano w 1959 r., rok później boisko szkolne. W nowym budynku salę zlokalizowano na pierwszym piętrze, obok zorganizowano siłownię, natomiast boisko znalazło się w pięknym, jak na śląskie warunki, otoczeniu bytkowskiego lasku. W latach 80-tych istniała Izba Pamięci Narodowej (najcenniejszym eksponatem był beret spod Monte Cassino). Od początku funkcjonowała czytelnia naukowa i biblioteka, której zasób wzrósł w ciągu 60 lat z 6013 do niemal 10 000 woluminów. Liczba wypożyczeń przypadająca na ucznia w semestrze wzrosła z 2 książek w l. 60-tych do 6 w następnej dekadzie, by w kolejnym stuleciu znów spaść, z korzyścią jednak dla wypożyczeń innych już nośników wiedzy.
Stołówka, oferująca tanie obiady i mleko przekształciła się z czasem w działający do dziś barek, a mleko ustąpiło miejsca napojom. Budynek przy Leśnej po epoce „zimnej wojny” odziedziczył tzw. „ukrycie zabezpieczające”, czyli schron. Stopniowy spadek poczucia zagrożenia atakiem jądrowym sprawiał, ze schron przeistaczał się w magazyn, pracownię fotograficzną, harcówkę, by współcześnie stać się w siedzibą teatru, pracownią medialną i rockową salą prób. W listopadzie 1978 r. zaczął działać radiowęzeł. Wbrew nauczycielskim marzeniom o inteligenckich audycjach do dziś pozostał on areną rywalizacji fanów różnych stylów muzycznych, co obok problemów technicznych owocowało zwykle przejściowym zawieszaniem jego działalności. W intencji jego odtworzenia w 1986 r. zbierano makulaturę (900 kg.), a w 2006 r. „cegiełki”. W 1988 r. radiowęzeł działał pełną parą, ale pojawiło się nowe zagrożenie – wideo. Okres świetności tego wynalazku nie był jednak długi, gdyż w 1986 r. pojawił się w szkole pierwszy komputer („Meritum”), a w 1992 r. otwarto pierwszą klasopracownię informatyczną . Rozrosła się ona z czasem do dwóch pracowni, sali multimedialnej i serwerowni. Legendą poszczególnych roczników stawali się „monterzy”, uczniowskie złote rączki, specjaliści od wszystkiego, wspomagający chętnie, zwłaszcza podczas lekcji szkolnego konserwatora, a potem też administratora sieci.
Tempo przemian cywilizacyjnych i politycznych ostatniego półwiecza sprawiło, że edukacja poddana była notorycznym reformom lub ich zapowiedziom. Dlatego wiele roczników uczniowskich uważało się za „ostatnich z …” lub „pierwszych, którzy…”. Aż do roku 2002 kandydaci byli przyjmowani do 4 letniego liceum na podstawie egzaminu wstępnego, którego zakres również podlegał zmianom. Najpierw do „Matei” przychodzili absolwenci VII-ej (od 1961 r. VIII-ej) klasy szkoły podstawowej, klasom licealnym nadawano numery VIII – XI (od 1967 r. I – IV). Pierwszymi klasami licealnymi były więc, VIII A (koedukacyjna z j. francuskim) oraz VIII B (żeńska z łaciną). W 1960 r. przeprowadzono pierwszy egzamin maturalny, a w 1969 r. po ogłoszonych zmianach, ostatnią „starą” maturę. Określenia „stara” i „nowa” matura pojawią się jeszcze kilka razy. W 1973 r. rozpoczęto realizację planu 10 letniej podstawówki, który jednak po 9 latach porzucono. „Mateja” zdecydowała się też na własny eksperyment powołując Szkołę Podstawową przy II LO dla uczniów klas VII i VIII (lata 1985 – 1990).
W takich warunkach pojawiła się młodzież wyżu demograficznego, która do Liceum dotarła wraz z nową reformą 1991 r. Oddała ona szkoły w ręce samorządu, wprowadziła wolny rynek podręczników i rozpoczęła nieustający eksperyment z egzaminem dojrzałości. Reforma strukturalna z 1999 r. dotarła do 3 letnich odtąd liceów w 2002 r. wraz z pierwszymi absolwentami gimnazjów, którzy w maju 2005 r. zdawali kolejną „nową maturę”. Obecnie Mateja funkcjonuje, jako Zespół Szkół Nr 3, wspólnie z Gimnazjum im. W. Korfantego, które z końcem roku szkolnego 2018/2019 ulegnie jednak likwidacji. W związku z tym w 2019 r. w naszej szkole pojawią się absolwenci gimnazjów oraz podstawówek rozpoczynając jednocześnie naukę, jedni w 3 letnim (odchodzącym), drudzy w czteroletnim (powstającym) liceum.
Jeszcze większym przemianom podlegała lista nauczanych przedmiotów. Szybko zniknął język francuski, łacina z przerwami trzymała się do 1992 r., nieco dłużej rosyjski. Różnie nazywano i traktowano przedmioty artystyczne i „politologiczne”, a religia funkcjonowała tylko na początku istnienia szkoły (od stycznia 1957) i ponownie, od ostatniej dekady XX w. Nie mylisz się, Czytelniku, sądząc, że na tym nie koniec.

Ludzie

Prawne i materialne wyposażenie szkoły stanowi zaledwie ramę, w której znajduje się najważniejszy składnik szkolnego życia – ludzie. Nie sposób w tym miejscu zadowalająco dla wszystkich czytelników scharakteryzować nauczycieli, rodziców i uczniów, wybrać najciekawszych, najbardziej znanych, zasłużonych czy oryginalnych. Wspomnienia, legendy i opinie szybko zaczynają żyć własnym życiem, dalekim od naukowego obiektywizmu i zgodnej oceny. Każdy z nas, absolwentów ma swoich mistrzów i prześladowców, litościwych i „siekiery”, takich, których nie może sobie przypomnieć i takich, którzy śnią się po nocy (z różnych powodów).

mgr Feliks Wajler
mgr Feliks Wajler

Pierwszym dyrektorem i organizatorem II LO był nieżyjący już mgr Feliks Wajler. Pochodził z Zamojszczyzny, skąd jako młody harcerz i nauczyciel przybył na Górny Śląsk. Wojna rzuciła go ponownie w rodzinne strony, gdzie jako członek Armii Krajowej prowadził tajne nauczanie. Od 1945 r. pracował w katowickich szkołach kończąc jednocześnie polonistyczne studia w Krakowie (Uniwersytet Jagielloński). Dyrektorem „Matei” pozostał do przejścia na emeryturę w 1971 r.

mgr Krystyna Halor
mgr Krystyna Halor

Jego funkcję przejęła mgr Krystyna Halor, absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Katowicach. Doprowadziła do przeniesienia szkoły do nowej siedziby, kierując nią w trudnych latach osiemdziesiątych. Podsumowaniem jej pracy stały się obchody 30-lecia liceum i zjazd absolwentów (11.10.1986 r.). Po przejściu na emeryturę postanowiła, jak wielu wówczas Polaków, wyjechać z kraju. Wróciła niedługo przed śmiercią.

mgr Michał Zegadło

mgr Michał Zegadło

W 1987 r. dyrektorem został mgr Michał Zegadło, absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Pasjonat sportu i geografii, zapamiętany został, jako niestrudzony organizator wycieczek, zawodów i wymiany międzynarodowej. Podsumowaniem jego kadencji stały się obchody 50 lecia szkoły i pierwsze wydanie niniejszej publikacji.

Od 2007 r. Dyrektorem Liceum (obecnie Zespołu Szkół Nr 3) jest mgr Katarzyna Sztyler. Absolwentka Uniwersytetu Śląskiego, lektor i nauczyciel języka angielskiego, w Matei pracuje od 1993 r.

mgr Katarzyna Sztyler
mgr Katarzyna Sztyler

Pod jej rządami szkoła przeszła gruntowną termomodernizację, większość klas została wyremontowana, a uczniowie uzyskali nowe, wielofunkcyjne boisko środowiskowe. Mateja otwarła się na uczniów niepełnosprawnych i powstały klasy integracyjne.
Zasługą dyrektor Katarzyny Sztyler jest także rozbudowa bazy multimedialnej i informatycznej szkoły oraz doposażenie placówki w pomoce dydaktyczne. Ważnym elementem współpracy z innymi placówkami edukacyjnymi stał się Trójbój Matejkowski, skierowany do uczniów gimnazjów. Podczas swojej kadencji nie tylko kontynuowała wymianę młodzieży z Gimnazjum Waldstrasse w Hattingen (Niemcy), ale także pozyskane zostały środki unijne na projekty międzynarodowe (partnerami II LO były m.in. takie kraje, jak Belgia, Węgry, Hiszpania, Litwa, Grecja, Włochy czy Turcja). Z kolei projekt AIESEC przyciągnął do szkoły studentów z Albanii, Gruzji czy Chin.

Skład Rady Pedagogicznej podlegał większym zmianom. W roku 1956 w II LO pracowało 11 nauczycieli, po pół wieku liczba ta wzrosła trzykrotnie. W sumie oblicze „Matei” kształtowało ponad dwustu pedagogów nauczających 25 różnych przedmiotów.
Cechą charakterystyczną była obecność wśród nich wielu mężczyzn, czasem urlopowanych z pracy celem odbycia służby wojskowej. Największa rotacja dotyczy anglistów (20 osób od 1962 r.), wiele jest jednak przykładów szczególnie długiego związku z naszym liceum. Już w 1957 r. pracę podjęli matematyczka Dorota Wrona i propagator harcerstwa Marian Cichoń. Do Matejkowskiej legendy przeszła śp. prof. Elżbieta Joneczek. Jej przydomek, “Fifa” wziął się podobno od wielokrotnie powtarzanych punktów odcinka o nazwach fi oraz fa. Ponad dwie dekady swego życia zawodowego poświęciły II LO m.in. polonistki Grażyna Zielińska i Katarzyna Hofman – Wolnarek, rusycystki Anna Zielińska i Maria Wieczorek, nauczycielki chemii Maria Januszewska i Halina Kaim, matematyki Urszula Lorek, fizyki Anna Ochman-Kałwak, historii Beata Grzejszczak oraz nauczyciel WOSu i PO Zbigniew Gemser.  Wielu innych znajdziemy jeszcze na kartach tej księgi i w ciepłej pamięci wychowanków. Ewenementem jest kilkuosobowa grupa nauczycieli będących absolwentami naszego liceum, którzy powrócili doń w nowej roli. Ponad trzydziestu absolwentów II LO pracuje obecnie w placówkach oświatowych i kulturalnych w naszym mieście.

W ciepłej pamięci pozostają nauczyciele, których pedagodzy i uczniowie odprowadzali na „wieczną lekcję”: Leokadia Sosnowska (zm. 19.12.1973), Janina Seręga (zm. 09.02.1991), Helga Grzywocz (zm. 23.09.2001). Pani Wanda Tylec (zm. 13.10.2000) przepracowała w zawodzie ponad pół wieku i jako sąsiadka szkoły utrzymywała życzliwy kontakt z „Mateją”, mając ponad dziewięćdziesiąt lat.
Składnikiem legendy szkolnej były też zawsze osoby z tzw. personelu, obsługi szkoły. Ich rola wychowawcza jest często niesłusznie niezauważana. Każdy uczył się kultury osobistej w sekretariacie, stołówce i barku, czystości od Pań sprzątaczek, higieny od pielęgniarki (w pewnym okresie również odwagi u dentysty na ostatnim piętrze). Każdy zanosił prośby do woźnych, konserwatorów, administratora sieci i modły do palaczy CO. Bez tych osób szkolne, również pozalekcyjne życie „matejkowskiej” społeczności nie byłoby możliwe.

Żadna szkoła nie może rozwijać się normalnie bez współpracy z lokalnym środowiskiem. W pierwszych dekadach istnienia liceum zgodnie z obowiązującą ideologią lansowano zasadę zakładów opiekuńczych wspierających, głównie finansowo i logistycznie szkołę. Rolę tę spełniała Siemianowicka Fabryka Śrub i Nitów, przejściowo również kopalnia „Siemianowice” i Przedsiębiorstwo Montażowe „Kotłomontaż”. Swoista rywalizacja toczyła się wtedy między szkołami nie tylko o uczniów, ale też o tzw. zakład opiekuńczy szkoły, najbardziej pożądanym była oczywiście Huta „Jedność”. Od początku istnienia szkoły funkcjonował Komitet Rodzicielski (Rada Rodziców). Był on emanacją tzw. trójek rodziców, których wybór był zwykle dla rodziców i wychowawcy najbardziej stresującym momentem każdego powakacyjnego zebrania. Szkolny komitet, podzielony czasem na wyspecjalizowane komisje wspierał liceum w działaniach remontowych, pracach społecznych, zakupie pomocy naukowych, tarcz, sztandaru, nagród książkowych. Współorganizował akcje takie jak „szklanka mleka”, zakup perkusji, czy reanimacja radiowęzła. Rodzice organizowali studniówki, co miało szczególne znaczenie w latach 80-tych, kiedy poświęcali własne kartki żywnościowe i osobiście przygotowywali posiłki. Do owego Rodzicielskiego Komitetu trafiali często reprezentanci swoistych szkolnych dynastii, absolwenci, których potomkowie stawali się „Matejkowymi” uczniami. Dzieje rodzeństw, które do naszej szkoły przyszły, i małżeństw, które stąd wyszły wymagają odrębnego opracowania.
Najtrudniej scharakteryzować najliczniejszą grupę „Matejkowiczów”, która była i jest celem, przyczyną, radością i zmartwieniem II LO, czyli uczniów. Statystyki szkolne przykładały niegdyś dużą wagę do ich pochodzenia społecznego i potwierdzały potoczny pogląd o w większości robotniczych korzeniach „Matejkowiczów”. Zawsze dominowała młodzież z Siemianowic Śląskich, wśród której wyróżniała się niegdyś kulturowo grupa michałkowicka. Z czasem, szczególnie po przeprowadzce na Leśną szkoła otwarła się szerzej również na uczniów z Dąbrówki Małej, Katowic, Piekar Śl., Chorzowa. Najbliżej miał uczeń mieszkający w budynku LO (syn Pani woźnej), najdalej mieszkańcy Łazisk Górnych i Sosnowca. W dziennikach lekcyjnych zawarte są również dane o uczniowskich środkach lokomocji. Około 50 % docierało do szkoły pieszo, reszta tramwajem, autobusem, kiedyś także pociągiem, dziś niektórzy korzystają z własnego samochodu, roweru lub hulajnogi. Przyjemny zwykle spacer przez Lasek Bytkowski był z powodu śniegu i ekshibicjonistów czasami uciążliwy.

Tym bardziej, że od początku w „Matei” dominowały dziewczęta. W pierwszym roczniku stanowiły 84,1 %, dopiero z końcem XX wieku proporcje zaczęły się czasem równoważyć, co nie zachwiało jednak żeńską dominacją nad „rodzynkami”. Charakterystyczna dla pierwszych roczników, urodzonych w trakcie wojny była też duża rotacja uczniów i wysoka liczebność klas (nawet ponad 50 osób). Ta krótkotrwała niestabilność nie dotyczyła frekwencji na zajęciach. Jak podają protokoły posiedzeń Rady Pedagogicznej sięgała ona ponad 90 %, dopiero w latach 70-tych zdarzały się wyjątkowo zejścia poniżej tej cyfry. Utrzymaniu tej fantastycznej z dzisiejszego punktu widzenia dyscypliny służyły organizowane o godzinie 7.45 apele (początkowo w soboty). Problemy wychowawcze miały rozwiązywać sądy koleżeńskie. Wychowawcy dbali też o to, by młodzież „przychodziła do szkoły odpowiednio ubrana, tzn. chłopcy w ciemnych ubraniach, a dziewczynki w granatowych fartuchach z białym kołnierzykiem, zaś na teren szkoły wchodziła w pantoflach. Młodzież musi mieć –jak podaje protokół RP- naszyte tarcze zarówno na mundurach szkolnych, jak i na rękawach płaszcza” (1970 r.).
Kilka lat później moda z ulicy zaczęła się wdzierać do szkoły. W 1978 r. pojawiły się pierwsze problemy z utrzymaniem czystości w toaletach, tarcz już nie przyszywano korzystając z gumek, rzepów i innych wynalazków, wprowadzono uczniowskie dyżury w szatni. Galopująca inflacja sprawiła, że w 1987 r. składka na ubezpieczenie uczniowskie wzrosła z 150 do 300 zł miesięcznie. W relacjach uczniowsko – nauczycielskich „Mateja” propagowała jednak partnerskie stosunki, czego najlepszym przykładem było zamilknięcie dzwonka. Do dnia dzisiejszego nie on, lecz własne zegarki i telefony wyznaczają rytm przerw i zajęć.
Systematycznie rosła liczba klas. Początkowo występowały zwykle dwie klasy w roczniku, na przełomie stuleci zdarzało się nawet sześć. To wszystko sprawiło, że tytułem absolwenta II LO im. Jana Matejki może się szczycić ponad 4 tysiące osób. Elitarny charakter wykształcenia ogólnego, będący zwykle podstawą do dalszego kształcenia powodował, że „Mateja” była zawsze ważnym elementem kształtowania lokalnej wspólnoty. Jej absolwenci wybierani byli do władz państwowych (senator RP Bronisław Korfanty) i samorządowych (Prezydent Siemianowic Śl. Jacek Guzy, wiceprezydent Siemianowic Śl. Anna Zasada-Chorab, Naczelnik Wydziału Edukacji Bogusław Szopa). Nasi absolwenci pracują w szkolnictwie wyższym, mediach, prokuraturze, bankowości, biznesie. Są wśród nich duchowni (na czele z ks. dr. Rafałem Śpiewakiem), muzycy i miss (na czele z Agnieszką Szeląg – Miss Polski Nastolatek ’92 oraz Joanną Więckowską – Miss Śląska i Publiczności ’97). Są sportowcy, na czele z Jolantą Janotą, olimpijką z Seulu oraz stypendyści premiera RP.

Szkolne życie

Szkolne życie zaczynało się, jak wspomina kronikarz, od dylematu pojawiającego się 1 września, „co też będzie nowego w naszej szkole? Pytanie to wraz z odrobiną lęku widoczne było przede wszystkim na twarzach najmłodszych”(1960). Pytania o koleżanki i kolegów, sąsiada z ławki, wychowawcę, atmosferę w szkole przewijają się we wspomnieniach wszystkich pierwszoklasistów. Potem następowało odkrywanie szkoły, ludzi i Lasku Bytkowskiego, który służył do spacerowania i biegania, śmiecenia i sprzątania, o innych rzeczach nie wspominając.
Przełamywaniu tych stresów i wyzwalającej inicjacji służyły otrzęsiny. Odbywały się one w szkole lub w ramach wycieczki „na Jurę”. Scenariusz autorstwa maturalnych klas oscylował zwykle wokół praktyk więzienno – diabelskiego obozu przetrwania. Te anarchistyczne skłonności starano się, szczególnie w pierwszych dekadach istnienia liceum, ujmować w sformalizowane ramy organizacyjne. Szczególny charakter miała swoista konkurencja między Związkiem Socjalistycznej Młodzieży Polskiej (do 1976 r. ZMS), a Związkiem Harcerstwa Polskiego (w l. 1973 – 81 HSPS). W latach 60–tych i 70-tych tylko kilka procent uczniów pozostawało poza tymi organizacjami. Związki te były inicjatorami imprez rocznicowych, zawodów, poligonów i obozów wędrownych, również zagranicznych. Harcerskie korzenie mieli obaj dyrektorzy i wielu nauczycieli liceum. Wielu uczniów – harcerzy działało też poza „Matejkowskim” III Szczepem ZHP im. K. Świerczewskiego (potem XIII Drużyna Starszoharcerska przy II LO). W siemianowickim harcerstwie zasłużyli się nauczyciele Marian Cichoń (od l. 60.) i Henryk Falkus (k. XX w.). W tym środowisku zawiązano koło PTTK zbierające punkty na słynne odznaki (OTP oraz GOT) oraz koło Ligi Obrony Kraju. To ostatnie opiekowało się Izbą Pamięci, organizowało zawody strzeleckie oraz spotkania z kombatantami. Powstańcy śląscy mogli z naszymi uczniami „zatańczyć trojaka” (1961), zdobywcy MT. Everest z Jerzym Kukuczką na czele poprzestali na rozmowie (1980). Spore zainteresowanie wzbudziło też spotkanie z Elżbietą Dzikowską, Jerzym Buzkiem czy Marianem Zembalą.

Wymogiem epoki była działalność Towarzystwa Przyjaźni Polsko – Radzieckiej organizującego „wieczornice”, seanse filmu radzieckiego i inspirującego korespondencyjne kontakty z rówieśnikami z Donbasu. Hołdem oddanym światu polityki były liczne imprezy rocznicowe związane z dziejami ruchu robotniczego i naszego wschodniego sąsiada, a także obowiązkowe marsze w ramach obchodów 1 Maja. Bez większego powodzenia usiłowano powołać Koło Młodych Racjonalistów pod hasłem „walki o rzetelną wiedzę w świeckiej szkole”. Przez pewien czas działało Towarzystwo Krzewienia Kultury Świeckiej. Mimo to kolejne roczniki regularnie dostarczały kandydatów do seminarium.
Niezwykle społecznie i indywidualnie pożyteczną była praca fizyczna m.in. w ramach Ochotniczego Hufca Pracy (OHP) pod opieką mgr. Henryka Rusaka, a potem mgr Teresy Ficek. W roku szkolnym 1977/78 uczniowie przepracowali 3007 „roboczogodzin”, z czego 558 na rzecz szkoły, natomiast w r. 1986/87 aż 13 321, dzięki pracy podczas ferii zimowych. Praca w środowisku lokalnym umożliwiała wyjazdy na obozy zarobkowe w kraju (Gdańsk, Mikołów, Inowrocław) i za granicę (CSRR, NRD), skąd w latach 80-tych przywożono sprzęt narciarski, muzyczny, AGD oraz słodycze. W kraju trudniono się głównie zajęciami porządkowymi, ogrodniczymi, pracowano w tyskiej FSM, siemianowickim „SIPS”-ie, a nawet zakładach farmaceutycznych. We wrześniu 1975 r. wszyscy uczniowie 3 dni pracowali w siemianowickim PGR przy zbiorach ziemniaków. Natomiast za granicą zajmowano się remontami, owocami, warzywami i kurami.

Spod politycznej kurateli szybko wyzwolili się szkolni dziennikarze. Obok rocznicowych „gazetek” ZMS-u zaczęły powstawać, by zalśnić pełnym blaskiem i zgasnąć często tuż przed maturą ich twórców „matejkowskie” czasopisma. W 1971 r. ukazał się pierwszy numer dwutygodnika „Błyskawica”, cztery lata później przemianowanego na „Spojrzenie”. Potem drukowano lub kserowano „Tonus” (1987), „Numer” (1990), „Kaloryfer” (1993), „Acid Paper” (1995), „Gazetkę”, „Mixer” oraz „Na Językach” (2002). Najdłuższy żywot miały „Szepty” (od 1999 r.). Bliskość regionalnego ośrodka telewizji sprawiała, że „Matejkowicze” bywali tam częstymi gośćmi, a kilku z nich podjęło tam pracę. W kolejnym stuleciu klasy medialne pod kierunkiem mgr Justyny Maliszewskiej – Polgar koncentrowały się już raczej na prowadzeniu stron internetowych, recenzenckich blogów i montażu filmów.
Osobnej monografii wymagałoby przedstawienie osiągnięć kół zainteresowań działających w „Matei”. Szczególny wymiar miała zawsze sfera artystyczna. Już w październiku 1958 r. nauczyciel śpiewu, Paweł Skrzyś założył chór szkolny „śpiewający na 3 głosy”, a potem orkiestrę. Pierwsze trzy dekady liceum wiążą się jednak z osobą mgr. Piotra Weintrita. To on organizował wycieczki do Filharmonii, stworzył szkolny chór i zespół „Mandolina” (mandoliny, mandole, gitara, akordeon, fortepian), który w strojach ludowych okraszał występami popularną niegdyś loterię „Karolinka”.

Lata osiemdziesiąte zaowocowały fantastycznymi gitarzystami rockowymi (m.in. „Joy”), lata 90-te hip hopem („Mansjonarz”, „Propaganja”, „2HCL”, „Pocahontas”, potem Bubson i Miuosh). „Matejkowskie” korzenie ma też zespół „Fotografia” (dawniej „Nieduża Orkiestra”, potem „Wrony”), Mateja Blues Band, Droga Ewakuacyjna, London Type Smog oraz Stowarzyszenie Grupa Twórcza „Ocochodzi”. W związku z tym „Dzień Patrona” mógł się kiedyś przekształcić w jam session z Józefem Skrzekiem (SBB).

Niewiele dziś wiemy o funkcjonującym w 1976 r. kabarecie „Gęś pod pachą”. Sporadyczna początkowo działalność teatralna stała się jednak w ciągu ostatnich 30 lat trwałym elementem wizerunku szkoły dzięki nowoczesnym metodom pracy mgr. Eugeniusza Sikorskiego, a potem mgr Moniki Maćkowiak. Spektakle „Szkolnego Teatru Matejki” nie unikały trudnych, także politycznych tematów.

Od 2000 r. trupa pod nazwą „Teatr Nieduży” rozpoczęła podbój świata występując w Katowicach, Piekarach k/Krakowa, w Estonii, a nawet na Krymie. Grupa ma już na koncie kilkanaście premier powstających zawsze, jako oryginalne przedsięwzięcie całego zespołu, który był już oklaskiwany przez ponad 8 tysięcy widzów. Jego aktorką była Małgorzata Gorol, którą można było później podziwiać na deskach Teatru Polskiego we Wrocławiu, potem Starego Teatru w Krakowie, dziś również na ekranach kin. W „Teatrze Niedużym” sceniczne doświadczenia zbierała również Ewelina Ferenc, dziś aktywna na scenie folkowej wśród emigracji polskiej i ukraińskiej w Kanadzie.

Podobny rozmach nadał kołu ekologicznemu mgr Adam Balon, publicysta, fotograf i autor popularnych przewodników. Jego uczestnicy brali udział w naukowych programach obserwacji i ochrony bocianów, chomika europejskiego, czosnku niedźwiedziego, wielu warsztatach oraz akcjach na rzecz osób niepełnosprawnych i czystego środowiska.

Modne w l. 80-tych zbieranie makulatury zastąpiono zbiórką aluminium, z której dochód przeznaczono na wycieczki do rezerwatów Jury. Najciekawszym przedsięwzięciem pozostaje organizacja obozów w parkach narodowych. Dotychczasowe 18 wyjazdów wielodniowych i dziesiątki jednodniowych zaowocowało licznymi publikacjami naukowymi i prasowymi, a także udowodnieniem teorii, że bagna biebrzańskie wciągają. W ten sposób młodzież zwiedziła większość polskich parków narodowych. Szkolni ekolodzy zdobyli kilkadziesiąt nagród w konkursach lokalnych, regionalnych i ogólnopolskich. Najważniejsze z nich to nominacja i dwukrotnie przyznany tytuł Promotora Ekologii w Narodowym Konkursie Ekologicznym “Przyjaźni Środowisku” oraz 1, 2, i 3 miejsca w konkursach Fundacji Ekologicznej SILESIA “Na najlepiej prowadzoną edukację dla ekorozwoju w województwie śląskim”.
Wystawy i plenery plastyczne inspirowane były przez mgr Grażynę Piotrowską (koło plastyczne „Kwadrat”). Szkoła może poszczycić się również osiągnięciami fotograficznymi i filmowymi. W wystawach uczestniczył dyrektor Michał Zegadło, a zdjęcia uczniów Aleksandry Kalus i Michała Krzyżowskiego opublikowano w europejskim albumie fotograficznym (1999 r.). Nie sposób w tym miejscu wymienić wszystkich medialnych osiągnięć Matejkowiczów. Warto wspomnieć o jednym z ostatnich. Mikołaj Żądło z klasy 2a zajął I miejsce w ogólnopolskim konkursie filmowym Narodowego Instytutu Dziedzictwa i Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej „Zabytkomania 2017” w Warszawie (w kategorii uczestnik-amator). Krzysztof Sacha ukończył Mistrzowską Szkołę Reżyserii Filmowej Andrzeja Wajdy w Warszawie, Jacek Czepułkowski współpracuje z producentami filmowymi, a teledyski reżyserowane przez Adriana Kawę mają już wielomilionową widownię.

Młodzież uzdolniona sportowo mogła realizować swe zainteresowania w organizowanych w szkole od początku jej istnienia turniejach, potem w ramach „Dnia Sportowca” (dziś to czerwcowy „Dzień Sportu”) czy Szkolnego Koła Sportowego (SKS). W l. 80-tych kierowane ono było przez nauczycielskie małżeństwo Janinę i Ryszarda Seręgów i nosiło nazwę „Andromeda”. Potem sztafetową „pałeczkę” przejął Ryszard Capiga, prowadząc m.in. klasy sportowe o profilu piłki ręcznej. Lasek Bytkowski stał się areną zmagań i treningów narciarzy biegowych i lekkoatletów. Sukcesy w siemianowickich Biegach Zwycięstwa i biegach o Paterę Trybuny Robotniczej przełożyły się na Mistrzostwo Śląska Basi Sikory i uczestnictwo Joli Janoty w Olimpiadzie w Seulu w 1988 r. w sztafecie sprinterskiej 4 x 100 m. Wielkim zainteresowaniem cieszyło się narciarstwo alpejskie, klasyczne i biathlon. Do legendy przeszły obozy narciarskie w Przyborowie, Kamesznicy, Vratnej, Popradzie, a przede wszystkim w Krynicy. W wielu zawodach obok uczniów brali udział nauczyciele, co przysparzało rywalizacji dodatkowego kolorytu. Wspólnie kibicowano również polskim reprezentacjom sportowym w lidze światowej i na Stadionie Śląskim. Wśród uczniów można było spotkać mistrza Śląska juniorów w boksie (Stanisław Olczyk) i reprezentantkę kraju w piłce nożnej (juniorka Magda Stachnik). Wielu absolwentów zostało studentami AWF–u, a niektórzy z nich krzewią sport w siemianowickich szkołach i instytucjach.

„Mateja” nie zapominała też o działalności charytatywnej. Początkowo stawiano na odgórnie inspirowane czyny społeczne, m.in. w WPKiW (jeszcze w 1984 r.). Organizowano zbiórki na Polski Komitet Solidarności z Narodami Afryki oraz Pomnik Szpital Centrum Zdrowia Matki Polki. W 1970 r. założono koło PCK odpowiedzialne za szkolną apteczkę, działalność propagującą zdrowy styl życia i kwesty uliczne. W marcu 1985 r. nasi uczniowie zebrali 13 200 złp. Akcję krwiodawstwa prowadziła mgr Ewa Woźnica, kontynuuje ją obecnie mgr Adam Balon w ramach Dnia Transplantacji. Przyjeżdżają wtedy do szkoły pacjenci po przeszczepach i ich lekarze na czele z prof. Marianem Zembalą. Otaczano opieką starszych mieszkańców Osiedla Tuwima, którzy jeszcze w połowie lat 80-tych dziękowali za pomoc w rąbaniu drew czy noszeniu węgla. Zbierano dary dla Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci w Chorzowie i zabawki dla podopiecznych Caritasu z Katowic, potem także w ramach „Szlachetnej Paczki”. Od 2002 r. uczniowie udzielali się, jako wolontariusze, w siemianowickim Stowarzyszeniu na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Uśmiech”, potem także w katowickim hospicjum „Cordis”. W liceum mieści się też lokalny sztab Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Dzięki zaangażowaniu mgr Beaty Zaręby z tą fundacją współpracują nasi uczniowie i nauczyciele od początku jej istnienia organizując licytacje i kwesty uliczne, które przynoszą zwykle rekordowy wśród siemianowickich sztabów dochód. Te doświadczenia zaowocowały otwarciem w Matei klas o profilu ratowniczym prowadzonych od lat przez mgr Jolantę Kulik.

Jednym z najbardziej trwałych elementów relacji uczniowsko – nauczycielskich w „Matejce” było pytanie: „kiedy będzie wycieczka?”. Wszyscy przeżyli zbiórkę „pod zegarem” katowickiego dworca i „pod Adasiem” w Krakowie. Tradycyjna krakowska wycieczka klas pierwszych „Śladami Matejki” nabrała szczególnego charakteru od czasu nawiązania współpracy z Domem Jana Matejki i jego emerytowanym już kustoszem Panią Małgorzatą Buyko. Entuzjazm uczniów i bezsenność nauczycieli wywoływały wycieczki klasowe. Pierwsza znana historykom wyruszyła w czerwcu 1957 r. w Góry Świętokrzyskie. Kolejne docierały w Pieniny, Bieszczady, na Dolny Śląsk, Pojezierze Lubuskie, Lubelszczyznę, a nawet do Warszawy. Wsparcie zakładów opiekuńczych, egalitaryzm dochodów rodziców i niskie ceny skończyły się wraz z PRL–em. Obecnie celem klasowych wypadów są głównie Beskidy, szczególnie ośrodki siemianowickich zakładów w Ustroniu i Międzybrodziu Żywieckim.
Od początku „Mateja” otwarta była na kontakty międzynarodowe. Już w kwietniu 1961 r. nasi harcerze przyjmowali rówieśników z Czechosłowacji, potem z Węgier, NRD, ZSRR. Stałego charakteru nabrała podjęta w 1990 r. i nadal kontynuowana współpraca z niemieckim gimnazjum w Hattingen (Zagłębie Ruhry). W jej ramach grupa młodzieży z Niemiec pod opieką posługującego się już świetnie językiem polskim nauczyciela Jochena Rinke przybywała z ponadtygodniową wizytą do Polski. Następnie przyjmowała polskich rówieśników w swoim kraju. Już ponad 200 „Matejkowiczów” pod kierunkiem mgr Elżbiety Hermy i Alicji Marszałek, a obecnie mgr Anny Wróbel mogło dzięki temu szlifować swoją znajomość języków obcych. Niemieccy uczniowie mogli uczestniczyć w debacie oksfordzkiej organizowanej przez nasz Klub Europejski, a także zaprezentować w Polsce własne wykonanie utworów Bacha, Mozarta i Haendla. Dzięki szkole z Hattingen II LO zostało włączone do programu „Rota” uczestnicząc już trzykrotnie w spotkaniach z uczniami z Wielkiej Brytanii, Belgii, Holandii, Hiszpanii oraz Włoch. W 2000 r. uczniowie „Matejki” wspierali młodych Niemców porządkujących cmentarze wojenne we współpracy z fundacją „Pamięć”. Dwa lata później w ramach europejskiego programu Sokrates Comenius nasi nauczyciele, uczniowie i teatr rozpoczęli cykl spotkań i zajęć w Rumunii, Wielkiej Brytanii i Estonii. W październiku 2004 r. II LO podjęło współpracę z Średnią Szkołą Polską im. J. Piłsudskiego w Daugavpils na Łotwie, co zaowocowało polską wizytą i wspólną lekcją religii via internet. Od 2009 r. przybywają do Matei studenci w ramach AIESEC prowadząc zajęcia w języku angielskim. Dotąd gościli tu młodzi wykładowcy z Tajwanu, Chin, Ukrainy, Gruzji, Albanii, Afganistanu i Etiopii.

Natomiast w ramach projektu Comenius pod nazwą „Are we green enough” nasi uczniowie odwiedzili siedem państw w Europie, zrealizowali kilka międzynarodowych działań i nagrali własną, wielojęzyczną piosenkę. Regularnie organizowane są też wyjazdy do Wielkiej Brytanii pod kierunkiem mgr Agaty Budziak. Europejskie projekty II LO doczekały się już nawet naukowego opracowania http://www.konferencja.21.edu.pl/uploads/6/3/9/9/6399009/2.1.7._jagieo-matyjasik.pdf.

W „matejkowskim” kalendarzu znalazły trwałe miejsce imprezy charakteryzujące się, co roku spontanicznym współudziałem uczniów i nauczycieli. Dzień Chłopca, Edukacji Narodowej, Święto Patrona, Jasełka i wigilijne kolędowanie, Walentynki, Dzień Kobiet , Dzień Europejski, Święto Wiosny i tzw. Kolorowe Dni nie dadzą się opisać słowami. Czytelnika należy więc odesłać do zdjęć, a jego dzieci do II LO.
Ostatnie miesiące uczniów w „Matei” przebiegają pod znakiem Wielkiej Zabawy i Wielkiego Stresu. Pierwszy „wieczorek pożegnalny” zorganizował Komitet Rodzicielski już po pierwszej maturze, 4 czerwca 1960 r. Trzy lata później „wieczorek” rozpoczęło odśpiewanie przeboju „Lato czeka”, absolwenci zaprosili Radę Pedagogiczną, „i bawili się z nią aż do rana!” (29.06.1963) . „Wieczorek” przemienił się wkrótce w bal maturalny i studniówkę. W dniu studniówki maturzyści od rana rządzili szkołą, „…korytarz zaroił się od kolorowych przebierańców. Kogo tam nie było: ksiądz, pasterz, hipis, cyganki, piraci itp. Humor dopisywał. Rozśpiewanym korowodem wędrowaliśmy z klasy do klasy ku oczywistej uciesze naszych młodszych kolegów” (relacja z 1973 r.). W 1975 r. nauczyciele zostali zobowiązani do przebrania się w stroje uczniowskie, zapominalskich „ubrano w białe koszule ogromnych rozmiarów i poprzypinano im tarcze”. Niektórych skłoniono do wylosowania numerów i wpisania odpowiednim uczniom piątek do dziennika. Imprezę zakończyło wybranie spośród nauczycielek miss obiektywu. Pod tymi kronikarskimi zapisami mogłyby się podpisać chyba wszystkie roczniki.

Studniówki organizowano początkowo w szkole, a potem w Domu Kultury „Chemik”, gdzie w kuchni brylowali sami rodzice, zerkając zza garów i talerzy na balowo odziane pociechy. Na nic zdały się odnotowane w szkolnym archiwum ostrzeżenia kuratorium „w sprawie niedopuszczalności organizowania kosztownych (…) imprez połączonych ze zbieraniem składek od rodziców uczniów” (1970). W 1976 tańczono „w rytmie muzyki bitowej”, obecnie studniówka, rozpoczynana tradycyjnie polonezem, łączy w sobie tradycję Wiednia, Jarocina i Ibizy.

Kwitnienie kasztanów zapowiadało maturę. Pierwszy taki egzamin odbył się w II LO 16 maja 1960 r. i objął 24 uczniów. Dziesięć lat później maturę zdawało 37 absolwentów (egzamin poprzedzała już wtedy tzw. próbna matura), natomiast w 2006 r. już 128 osób. Pisemny egzamin przerywany był niedozwoloną dziś konsumpcją śniadania przygotowywanego przez rodziców w pokoju nauczycielskim, a wnoszonego przez członków komisji. Na stolikach obok arkuszy i długopisów mogły niegdyś stać sporych rozmiarów maskotki, a wypracowania sięgały rozmiarami ponad 20 stron. W pewnych okresach na mocy umów podpisanych z Politechniką Śląską, Akademią Górniczo – Hutniczą w Krakowie i Wyższą Szkołą Humanitas w Sosnowcu abiturienci wraz z świadectwem dojrzałości otrzymywali indeks uczelni.
Uroczyste pożegnanie organizował zawsze rocznik, dla którego „już za rok matura”. Rozdanie świadectw i zawieszenie klasowego „tablo” na ścianie korytarza nigdy nie oznaczało jednak ostatecznego pożegnania z „Mateją”. Absolwenci powracają na turnieje i zawody, wigilijne i rocznicowe zjazdy klasowe, niektórzy wracają w roli praktykantów, nauczycieli lub rodziców. Drzwi i serca pozostają otwarte … .

Co nowego o szkole

II LO im. Jana Matejki jest obecnie ponadgimnazjalną placówką, zapewniającą uczniom zdobycie wykształcenia ogólnego, rozwijanie zainteresowań, przygotowującą skutecznie do egzaminu maturalnego będącego obecnie przepustką na studia wyższe. Niemal wszyscy pedagodzy mają status nauczyciela dyplomowanego, a wykładowcy przedmiotów maturalnych są egzaminatorami państwowymi z wieloletnim doświadczeniem. Od lat współpracują z uczelniami wyższymi, lokalnymi stowarzyszeniami, instytucjami kultury i muzeami. Publikacje i tytuły naukowe nie przeszkadzają im aktywnie uczestniczyć wspólnie z wychowankami w imprezach artystycznych i sportowych. Dokumentacja tych wydarzeń dostępna jest w wersji elektronicznej (https://www.mateja.edu.plFBInstagramYT).
Siedziba szkoły położona jest w czystym, bezpiecznym i komunikacyjnie dostępnym otoczeniu przy ul. Leśnej 1. Parter służy przede wszystkim uczniom i klasom ukierunkowanym informatycznie (dwie sale komputerowe, sala i czytelnia multimedialna, serwerownia). Znajdują się tu także sekretariat z punktem ksero, biblioteka, barek, świetlica, serwerownia i pokój administratora sieci, pokój nauczycielski oraz tzw. „pokój zwierzeń” służący stałym kontaktom z rodzicami uczniów. Mateja jest szkołą z 19 salami lekcyjnymi i pracowniami, salą gimnastyczną, siłownią, salą fitness oraz wielofunkcyjnym boiskiem. Na ostatnim piętrze, w zacisznych gabinetach uczniowie mogą skorzystać z pomocy pielęgniarskiej oraz psychologicznej. Zafascynowani biologią, wolontariatem, czy sportem spotykają się w szkole nawet w soboty oraz poza nią na obozach, warsztatach, treningach czy zawodach. Humaniści preferują znajdujące się w podziemiach teatr i salę prób muzycznych.
Przyjaznej atmosferze sprzyja doświadczenie wychowawców, współpraca z Radą Rodziców i Samorządem Uczniowskim oraz brak dzwonków. Stały charakter ma współpraca z organizacjami charytatywnymi wspierającymi potrzebujących („Uśmiech”, „Cordis”, WOŚP), szkoła posiada schodołaz i toalety dostosowane do uczniów niepełnosprawnych oraz doświadczenie w prowadzeniu klas integracyjnych na poziomie licealnym. II LO ułatwia też uzyskiwanie przez swoich uczniów stypendiów socjalnych i naukowych. Dzięki temu nasze liceum uzyskało tytuł „Szkoły z klasą” oraz “Szkoły Nowych Technologii”. Może się poszczycić certyfikatami „Szkoły bez przemocy” i „Bezpieczna szkoła, Bezpieczny Uczeń”; „Szkoły Promującej Uzdolnienia” oraz „Szkoły Promującej Zdrowie”. II LO znalazło się w finale ogólnopolskiego konkursu o Laur Mistrza Nowoczesnej Edukacji (patronat MEN i CE), a także kilkukrotnie uhonorowane zostało w konkursie „Na najlepiej prowadzoną edukację dla zrównoważonego rozwoju w placówkach oświatowo – wychowawczych woj. śląskiego”. Mateja jest laureatem w kategorii Promotor Ekologii, XIII Edycji Narodowego Konkursu Ekologicznego „Przyjaźni Środowisku” pod Honorowym Patronatem Prezydenta RP. Kontynuowana jest także współpraca międzynarodowa w ramach programów Comenius, AIESEC oraz Rota, a także własnych projektów (wymiana młodzieżowa ze szkołą w niemieckim Hattingen). Zachowano również jeszcze jedną, staroświecką tradycję: w tej szkole trzeba i można się uczyć.

spisał dr Kamil Paździor

(absolwent Matei, matura 1990)

Rocznikarska historia „Matei” na tle rozwoju Polski i świata.

Data  … w naszej szkole,  a na świecie i w Polsce …
SZKOŁA PODSTAWOWA TPD
(* cytaty z kroniki Szkoły TPD. Zachowano pisownię i interpunkcję oryginalną).
 1 VI 1949  „Rozporządzeniem Inspektoratu Szkolnego Katowice – Powiat powołany został na kierownika szkoły TPD ob. Marglewski Henryk*, Grono nauczycielskie przydzielono do nowo organizowanej szkoły na własną prośbę nauczycieli.”  W Siemianowicach Śląskich organizuje się Komitet Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, przewodniczącym zostaje pracownik kopalni Siemianowice I*”.
25 VIII – 1 IX …wpisy młodzieży do szkoły TPD (przy ul Matejki 5) z Siemianowic, Michałkowic, Dąbrówki Małej i Bytkowa*
Lata 1949-56 – miesiąc przerwy w nauce z powodu epidemii chorób zakaźnych
– Miesiąc Przyjaźni Polsko – Radzieckiej
– szczepienie przeciwgruźlicze
– Narodowa Pożyczka Rozwoju Sił Polskich „Nauczycielstwo tut. szkoły podpisało pożyczkę w wysokości 14 dniówek, a młodzież złożyła jednorazową kwotę 230 zł (…)”*
– Lustracja szkoły
– konkurs czytelniczy dla uczniów szkół podstawowych „Książka naszym przyjacielem”
– 26 maja 1956 r. w Bytkowie odbyła się doniosła uroczystość uczczenia pamięci nauczyciela Józefa Skrzeka (…)*
II Kongres Obrońców Pokoju w Warszawie
– Powszechny Spis Ludności
– Siemianowice – powiatem: „Z dniem 10 kwietnia 1951 r. Siemianowice Śl. stały się miastem wydzielonym, stanowiącym odrębną jednostkę administracyjną.”*
– Miesiąc Odbudowy Warszawy
– 60 – ta rocznica urodzin Prezydenta. (B. Bieruta – red.)
– „Zgon Chorążego Pokoju Józefa Stalina”
– Światowy Festiwal Młodzieży i Studentów
o pokój i przyjaźń
SZKOŁA PODSTAWOWA I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE TPD
Rok szkolny 1956/1957 –Przy Szkole TPD powstaje nowe siemianowickie Liceum.

„Reorganizacja Szkoły: (…) nowo mianowany Dyrektor tut. Szkoły: ob. mgr. Feliks Wajler”*
– (…) klasa VIII tut. Szkoły liczyła już ponad 60 uczniów i można ją było podzielić na 2 oddziały: kl. VIII „a” koedukacyjną
z językiem obcym: francuskim i kl. VIII „b” żeńską z językiem obcym: łacińskim.*
– Pismem Pr. Wojew. Rady Nar. – Wydziału Oświaty z dnia 28. I. 1957 została zniesiona dla tut. Szkoły nazwa „Szkoła T. P. D.”, przy czym Pr. Woj. Rady Nar. Wydział Oświaty zatwierdził nową nazwę tut. Szkoły jako: „Szkoły Podstawowej i Liceum Ogólnokszt.
w Siemianowicach Śl.”*

Rok szkolny 1957/1958 – „Walka o bazę materialną Szkoły: była nieustanną troską Dyrektora Szkoły (…)”*
– „W miesiącu lutym 1958 r.(…) założono mianowicie na budynku szkolnym piorunochron. Ma to na celu zabezpieczenie mienia państwowego od wypadków natury atmosferycznej.”*
– (…) Rada Pedagogiczna spędzała wiele godzin na ostatnich naradach roboczych i konferencjach, w sekretariacie Szkoły dzwoniły telefony, na które nie tylko odpowiadano ale i Dyrektor ciągle gdzieś wychodził, wyjeżdżał, spieszył się…*
– (…) władze szkolne zatwierdziły projekt nadania tut. Szkole Podst. i Liceum imienia Jana Matejki, uchwałą Rady Pedagogicznej postanowiono w związku z tym urządzić akademię wewnętrzną na terenie tut. Szkoły w przeddzień rocznicy urodzin wielkiego artysty: t.j. 31. X. 1958 roku.* (uroczystość odbyła się dnia 8 listopada 1958 r. – przyp. red.)
– W dniu 8-go września 1957 r. (…): odsłonięcie Pomnika Powstańców Śląskich na Placu Wolności*
Rok szkolny 1958/1959 – (…) oto na terenie budynku szkoły odbywał się nareszcie: kapitalny remont budynku szkolnego wraz z naprawą szkód górniczych.* (…) [Grono Nauczycielskie] ucząc na zmianę w klasach stopnia licealnego i podstawowego musiało z zegarkiem w ręku prowadzić prawdziwie „koczowniczy” tryb życia !!*

 

Data

… w naszej szkole a na świecie i w Polsce …

1956

Pierwsi uczniowie zaczęli kształcić się w II LO im. Jana Matejki. Szkoła mieściła się w dzielnicy Siemianowic Śląskich Hugo wraz z Szkołą Podstawową nr 19. Pierwszym dyrektorem naszego LO był mgr Feliks Wajler. Początek odwilży postalinowskiej, do władzy wraca W. Gomułka, wybucha powstanie na Węgrzech.

1960

Nasi uczniowie wzięli udział w masowym Święcie Kultury Fizycznej na Stadionie Śląskim w Chorzowie. Pierwszy egzamin dojrzałości (matura), do którego przystąpiło 24 uczniów . Premiera filmu „Krzyżacy” wg. powieści H. Sienkiewicza w 550 rocznicę bitwy pod Grunwaldem

kwiecień

1961

Szkoła gościła delegację z Czechosłowacji. Goście mieli na celu nawiązanie kontaktów z polskimi organizacjami młodzieżowymi i zaznajomienie się z formami pracy w tych organizacjach. Jurij Gagarin (ZSRR) odbył pierwszy w dziejach ludzkości lot po orbicie satelitarnej Ziemi (1 godz. i 48 min.). Urodził się Eddie Murphy.

1961

w 44 rocznicę Wielkiej Socjalistycznej Rewolucji Październikowej naszą szkołę odwiedzili przedstawiciele Armii Radzieckiej i Ludowego Wojska Polskiego. Sophia Loren nagrodzona Oskarem.

1962

Delegacja węgierska odwiedziła nasze LO w 20 rocznicę założenia Polskiej Partii Robotniczej. Uruchomiono rurociąg „Przyjaźń” łączący ZSRR, Polskę i Niemcy.

15 X 1962

Spotkanie z oficerami biorącymi udział w powstaniu Ludowego Wojska Polskiego: kpt. Grochowskim i por. Stamirskim. Zarząd Miejski Tow. Rozwoju Ziem Zachodnich zaprosił SP i LO im. Jana Matejki na wieczornicę poświęconą 1000-leciu istnienia polskiego Gdańska Początek kryzysu kubańskiego, USA ogłasza blokadę Kuby, świat staje na progu III wojny światowej.

lato

1963

Spotkanie z pisarzem śląskim Wilhelmem Machem. Walentyna Tiereszkowa okrąża Ziemię w statku kosmicznym Wostok 6.

lato 1965

Dyplomy absolwentom naszego liceum wręczał sekretarz komitetu miejskiego PZPR tow. Stanisław Łuczak. Kongres USA uchwalił obowiązek umieszczania na paczkach papierosów informacji o szkodliwości palenia.

1965

48 rocznicę zwycięstwa Wielkiej Socjalistycznej Rewolucji Październikowej obchodził wraz z młodzieżą naszej szkoły pewien pułkownik Armii Radzieckiej. Wizyta w Polsce sekretarza generalnego KC KPZR Leonida Breżniewa. List biskupów polskich do niemieckich w sprawie wzajemnego wybaczenia krzywd.

12 IX 1966

Gościliśmy znanego zoologa i popularyzatora zoologii Jana Żabińskiego 354 rocznica śmierci spowiednika Zygmunta III, jezuity P. Skargi

10 XI 1966

Wizyta delegacji pionierów Niemieckiej Republiki Demokratycznej. 522 rocznica śmierci W. Warneńczyka i 293 M. Korybuta Wiśniowieckiego

14 IX 1967

Przybyła do naszego LO pisarka pani Monika Wareńska, znana z publikacji o Żeromskim i o Wietnamie. 155 rocznica wkroczenia Napoleona do Moskwy, znowu nadciąga zima.

1970

W szkole obchodzono 25 rocznicę wyzwolenia Śląska, na którą przybyć mieli przedstawiciele Armii Radzieckiej. Kronikarz nie odnotował czy przybyli. Podwyżka cen produktów żywnościowych, w grudniu bunt robotniczy w Polsce. SB namawia L. Wałęsę do współpracy.

1971

Dyrektorem naszego liceum została pani mgr Krystyna Szwagierczak (Zasada). 29 października – Winona Ryder- amerykańska aktorka filmowa przyszła na świat.

jesień

1972

Kolejnym gościem Matei był reżyser Antoni Halor, jego syn uczęszczał potem do II LO. Palestyńska organizacja terrorystyczna “Czarny Wrzesień” wzięła 11 sportowców izraelskich jako zakładników podczas Igrzysk Olimpijskich w Monachium.

12 X 1974

Rozpoczęła się czterodniowa przerwa w zajęciach szkolnych przeznaczona na polowe prace społeczne. Młodzież pracowała na terenach należących do miejskiego PGR-u w okolicach Przełajki. Każda klasa przepracowała około pięciuset godzin, na co złożyły się dwa dni pracy. 482 rocznica odkrycia Ameryki przez Krzysztofa Kolumba. 31 rocznica bitwy pod Lenino, obchodzona jako Dzień LWP.

1974

Redakcja Czasopisma Młodzieżowego II LO „Błyskawica” rozpisała wśród młodzieży konkurs na nową nazwę i graficzne opracowanie okładki pisma. Nagrodzoną pracą okazał się projekt Aleksandra Sieronia – ucznia klasy IV b. W wyniku publikacji prasowych (tzw. afera Watergate) amerykański prezydent R. Nixon ustępuje ze stanowiska.

1974

Uchwałą Rady Pedagogicznej z początkiem II-go semestru naczelnym Organem młodzieży została na powrót Rada Młodzieżowa. Po 4-miesięcznej przerwie, kiedy młodzieży przewodniczył ZHP, Rada Młodzieżowa objęła znowu swe „rządy. W skład RM weszły również zarządy i przedstawiciele organizacji: ZHP, ZMS , LOK , PCK , TPPR. 274 rocznica przejęcia tronu hiszpańskiego przez Burbonów.

Jesień 1974

w naszej szkole obył się I etap XVI OLIMPIADY WIEDZY O POLSCE I ŚWIECIE WSPÓŁCZESNYM. Imprezę urozmaiciły występy artystyczne uczniów klas I a i II a. Urodził się (11 XI) Leonardo DiCaprio, aktor amerykański. 482 rocznica pierwszej wzmianki o tytoniu (w dzienniku wyprawy Krzysztofa Kolumba)

luty 1975

Osiemdziesięciu przebierańców rozpoczęło tradycyjną studniówkę. Na wstępie wszystkich profesorów, nie posiadających odpowiedniego stroju, przebierano w ogromnych rozmiarów białe koszule i przypinano uczniowskie tarcze. Na zademonstrowanym pokazie mody, wszyscy pokładali się ze śmiechu. Prezenterowi akompaniowała strojnisia w meloniku pod ostrzegawczym hasłem: „nie strzelać do pianisty”. Margaret Thatcher wybrana została przywódcą Partii Konserwatywnej 4 lata wcześniej Szwajcarzy w powszechnym referendum opowiedzieli się za przyznaniem kobietom prawa wyborczego.

5-19 lutego

1975

Nastąpiła przerwa wakacyjna “Zimowa aura skąpo obdarzyła nas w tym sezonie śniegiem…”-pisał szkolny kronikarz. 464 lata wcześniej Albrecht Hohenzollern został wielkim mistrzem Krzyżaków.

8 III

1975

W tym roku święto kobiet było obchodzone szczególnie uroczyście ze względu na MIĘDZYNARODOWY ROK KOBIET – jakim został ogłoszony rok 1975. Rok 1975 został ogłoszony MIĘDZYNARODOWYM ROKIEM KOBIET. W sytuacji kobiet nie zaszły większe zmiany.

lato

1975

Zakończenie roku szkolnego opracowała klasa I a pod kierunkiem pani mgr Łojek. Jak podaje szkolna kronika “Dekoracja była naprawdę wakacyjna. Przedstawiała łąkę z pasącą się łaciatą krową”. Radziecki statek kosmiczny Sojuz 19 powrócił na Ziemię. Radzieccy przywódcy nadal bujali w obłokach.

1 IX 1975

Odbyła się uroczysta inauguracja roku szkolnego. Cała młodzież naszej szkoły zebrała się w Zakładowym Domy Kultury Huty „Jedność”. Na początku uroczystości uczennica klasy II b Joanna Cepok w imieniu całej szkoły przywitała Grono Pedagogiczne oraz całą młodzież. Szczególnie gorąco zostali przywitani uczniowie klasy pierwszej, którzy po raz pierwszy wkraczają w mury szkoły średniej. Następnie głos zabrała Pani Dyrektor – Krystyna Zasada, która entuzjastycznie zachęciła uczniów do nauki. Akademia zakończyła się częścią artystyczną, przygotowaną przez klasę II b, pod kierownictwem pani mgr Małgorzaty Makiołki. Na program ten złożyły się wiersze i piosenki. Podwyżka cen przejazdów kolejowych i wynagrodzeń kolejarzy w Polsce.

15-17 września 1975

Nastąpiła przerwa w zajęciach szkolnych. W tym czasie nasza szkoła brała udział w pracach społecznych na terenie siemianowickiego PGR-u. Uczniowie zostali podzieleni na dwie grupy. Klasy : III b, II a, II b pracowały przy zbiorze ziemniaków. Praca szła sprawnie i szybko, a zarobione pieniądze zostały przeznaczone na cele szkolne. Drugi dzień przerwy w zajęciach wypełniony został również pracą społeczną, ale tym razem na rzecz szkoły. “Z dobrze wykonanej pracy byliśmy dumni!” – pisał szkolny kronikarz. Rocznica bitwy morskiej na Zalewie Wiślanym (15.09.1463). Zwycięstwo morskie floty polskiej nad krzyżacką. Rok wcześniej bitwa pod wsią Świecino nad Jeziorem Żarnowieckim. Zwycięstwo polskich wojsk zaciężnych pod dowództwem Piotra Dunina nad zaciężnymi oddziałami krzyżackimi. Początek polskich sukcesów w wojnie trzynastoletniej.

15 XII 1975

Odbyła się druga seria eliminacji XVII Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym. Tego dnia w 1890 r. Siedzący Byk (Sitting Bull), wódz Siuksów zginął zastrzelony, a w 1966 r. zmarł Walt Disney amerykański producent i twórca filmów animowanych. W Polsce apogeum protestu robotniczego na Wybrzeżu.

zima 1976

I znów tradycyjna studniówka! I tak mogliśmy zobaczyć gromadkę filmowych bohaterów, m. in.: Pipi, Arsena Lupin’a oraz kobietę pracującą z serialu „Czterdziestolatek”. Wprowadzono nowy podział administracyjny PRL, powstało 49 województw. Otwarto żeglugę na Kanale Sueskim zawieszoną po wojnie sześciodniowej. Na orbicie około ziemskiej doszło do połączenia amerykańskiego statku Apollo z radzieckim Sojuzem.

8 III 1976

Z okazji Dnia Kobiet męska część młodzieży przygotowała uroczystą akademię na cześć prześlicznej słabej płci. Na samym początku kolega z klasy III a Mirosław Korus, złożył wszystkim kobietą życzenia w imieniu swoim i męskiej części szkoły. W części artystycznej znalazło się wiele ciekawych piosenek i humoresek, przedstawionych przez kabaret „Gęś pod packą”. Rocznica rewolucji lutowej w Rosji (1917 r. – zgodnie z kalendarzem juliańskim był jeszcze luty).

12 III 1976

W naszej szkole odbyły się wybory do Rady Młodzieżowej. Przewodniczącą została Elżbieta Opielared – naczelna szkolnego pisma „Spojrzenia”. Tego dnia w 1945 r. ogłoszono niepodległość Kambodży.

8-25 IV 1976

42 Mistrzostwa Świata w hokeju na lodzie. Matejkowicze zaczęli wspólnie chodzić na mecze. Dla naszych zawodników Mistrzostwa Świata w hokeju na lodzie zakończyły się niezbyt pomyślnie, bowiem po przegranej z RFN 1:2 spadliśmy wraz z NRD do grupy „B”. 11 rocznica podpisania polsko-radzieckiego Układu o Przyjaźni, Współpracy i Wzajemnej Pomocy. Przedłużał na dalsze 20 lat sojusz zawarty 21.04.1945.

1 V 1976

W przeddzień Święta Pracy w Zakładowym Domu Kultury Huty „Jedność” odbyła się uroczysta akademia z okazji pierwszomajowego święta. Akademię tę przygotowała klasa III a pod kierownictwem pani mgr Helgi Grzywocz. 1.05.1576 – koronacja Stefana Batorego i Anny Jagiellonki w Krakowie. Na tyle wiekowych, że potomków nie pozostawili.

lato 1976

Pożegnanie tegorocznych maturzystów zorganizowała klasa III b . Uroczysta akademia odbyła się w Zakładowym Domu Kultury kopalni „Siemianowice” . W Polsce i Europie lato, na innych kontynentach różnie.

czerwiec 1976

ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 1975 / 76. W tym dniu klasa II a wystąpiła z programem artystycznym, na który złożyło się wiele wakacyjnych już wierszy i piosenek. 10 ta rocznica robotniczych wystąpień w Poznaniu.

23 III 1973

Młodzież naszej szkoły stała się świadkiem i współtwórcą wielkiej uroczystości-sesji popularno-naukowej, poświęconej jednemu z największych polskich uczonych-Mikołajowi Kopernikowi. Tego dnia w 1925 r. stan Tennessee przyjął ustawę zakazującą nauczania teorii ewolucji. 8 kwietnia Pablo Picasso, jeden z najwybitniejszych artystów XX wieku zmarł.

1 IX 1976

Inauguracja odbyła się w wyremontowanym i zmodernizowanym budynku byłej Szkoły Podstawowej nr 18. Od tego roku LO im. Jana Matejki mieści się do dnia dzisiejszego w Siemianowicach Śląskich przy ul. Leśnej 1. Naczelnym organem młodzieży zostaje Rada Młodzieżowa w składzie :Przewodnicząca Barbara Matysiok, Redaktor naczelny „Spojrzenia” Barbara Skrzyniarz. Również wśród społeczności uczniowskiej dominuje płeć żeńska. 10 ta rocznica wprowadzenia 8-klasowej szkoły podstawowej. 23 września – powstanie Komitetu Obrony Robotników (KOR).

14 X 1976

DZIEŃ NAUCZYCIELA: “To właśnie nauczyciele i szkoła stanowią jeden z najważniejszych czynników procesu dokonujących się w naszym kraju przemian społeczno – gospodarczych. Podstawowym zadaniem szkolnictwa jest kształcenie i wychowanie młodego człowieka zaangażowanego w budowie socjalizmu. Tak pojęta funkcja szkoły nakłada na pedagogów i wychowawców dużą odpowiedzialność, wymaga, by nauczyciele byli również zaangażowanymi , żarliwi i emocjonalnie związanymi z socjalizmem działaczami.” – cytat z oficjalnego dokumentu. „Z okazji dorocznego Dnia Nauczyciela w naszej szkole odbyła się akademia, przygotowana przez klasę IV b. Nasi starsi koledzy popisali się świetną grą aktorską. Na uwagę zasługuje tutaj kol. Dariusz Krawczyk, który wypowiadał się przed widownią niezwykle humorystycznie” – cytat z szkolnej Kroniki. 23 października – całkowite zaćmienie Słońca

W roku 1976

… nasza szkoła obchodziła XX lecie swojego istnienia. Uroczystość ta zbiegła się z 32 rocznicą Wyzwolenia Siemianowic. … to wydarzenie przyćmiło wszystkie inne…

15 I 1977

W II LO odbyła się XVIII Olimpiada Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym. Urodziny obchodziłaby Róża Luksemburg, ideolog i teoretyk socjalizmu. Zamordowano ją jednak w 1919.

zima 1977/8

STUDNIÓWKA. W tym dniu nasi starsi koledzy zamienili się rolami z naszymi pedagogami. Lekcje z naszymi „nowymi” nauczycielami upłynęły bardzo szybko. zimno

26 stycznia

32 ROCZNICA WYZWOLENIA SIEMIANOWIC oraz XX LECIE NASZEJ SZKOŁY Z tych okazji odbyła się w naszej szkole akademia. Swoją obecnością zaszczycili nas: przedstawiciele ZBOWiD-u – tow. Henryk Pawluk, komendant Hufca Siemianowic – tow. Piotr Dziendziel, były pedagog naszej szkoły, pani mgr Karolina Koperowa, przewodniczący Komitetu Rodzicielskiego – tow. Maria Kocur. Obrona, pod bezpośrednim dowództwem Mikołaja Kopernika, zamku i miasta Olsztyna przed wojskami krzyżackimi (1521 r.), a w 1838 w stanie Tennessee zakazano sprzedaży alkoholu.

8 III 1977

Tego dnia od wczesnych godzin rannych chłopcy oczekiwali przez wejściem szkoły na swoje koleżanki w celu złożenia im życzeń i wręczenia skromnych kwiatów. Nie zapomniano również o paniach z Grona Pedagogicznego. Na ich ręce spłynęła również moc najserdeczniejszych życzeń. … na świecie podobnie, szczególnie w ZSRR.

14 III 1977

Uczniowie Mateji mieli zaszczyt gościć aktorów ówczesnych scen warszawskich. Zaprezentowali oni naszej młodzieży ciekawy koncert poświęcony historii kształtowania się Polski Rzeczpospolitej Ludowej od roku 1945. Część programu została zaczerpnięta z materiałów dostarczonych z KC PZPR. Brak danych o reakcji uczniów. Powołanie Związku Pruskiego (1440 r.), konfederacji stanów pruskich mającej na celu zapewnienie bezpieczeństwa wewnętrznego i sprawiedliwości, skierowanej przeciw samowoli administracji państwa zakonnego.

29 IV 1977

W rocznicę rewolucji 1917 r., przed Dniem Pracy odbyła się uroczysta akademia. Rozpoczął ją odczytany na początku referat obrazujący historię ruchu robotniczego na ziemiach polskich, a następnie klasa I a przedstawiła przygotowaną przez siebie część artystyczną. Tego dnia, wszyscy uczniowie naszej szkoły wzięli również udział w manifeście pierwszomajowym. Młodzież nasza zaprezentowała się w strojach organizacyjnych niosąc flagi, transparenty oraz kolorowe element dekoracyjne. Powstanie w Moskwie przeciw Polakom (1611 r.) rozpoczęło się.

3 VI 1977

odbyło się uroczyste pożegnanie absolwentów naszej szkoły i wręczenie świadectw dojrzałości Urodził się Kenny Olsson, szwedzki żużlowiec

8 VI 1977

Odbyło się uroczyste pożegnanie absolwentów naszej szkoły i wręczenie świadectw dojrzałości Urodził się Kanye West, piosenkarz

10 X 1977

W przededniu Dnia Ludowego Wojska Polskiego młodzież naszego liceum miała przyjemność spotkania się z żołnierzem LWP kpt. Franciszkiem Kuczyńskim. Tego dnia w 1794 bitwa pod Maciejowicami zakończyła się klęską wojsk powstańczych, Tadeusz Kościuszko w niewoli.

13 X 1977

DZIEŃ NAUCZYCIELA “Uczniowie recytowali wiersze ukazujące trudną pracę nauczyciela. Na akademii nie zabrakło również występu chóru i zespołu fletowego.” Urodził się Paul Pierce, amerykański koszykarz, reprezentant USA.

29 XI 1977

Odbył się w naszej szkole II Festiwal Kultury Harcerskiej. Na nasz festiwal przybyli zaproszeni goście oraz przedstawiciele Komendy Hufca ZHP. W 1830 r. Noc Listopadowa, wystąpienie podchorążych, które zapoczątkowało Powstanie Listopadowe.

Któraś sobota między IX a XI 1980 roku

Jednym z wymogów przyjęcia do II LO w Siemianowicach była przynależność do HSPS – Harcerskiej Służby Polsce Socjalistycznej. Którejś soboty podczas akcji sprzątania lasku bytkowskiego ukonstytuowała się grupa harcerzy pod egidą ZHP – zalążek drużyny, która związała różne roczniki Matejkowiczów na wiele lat

23 II 1981

W II LO zniesiono obowiązek HSPS – harcerze przestali się dzielić na „prawdziwych” (czytaj: należących do ZHP i chodzących w szarych mundurach z zieloną chustą)
i „obowiązkowych” (czytaj: cała reszta licealistów chodząca, co poniedziałek w piaskowych bluzach z czerwoną krajką)
Nieudany zamach stanu
w Hiszpanii, dokonany 23 lutego 1981, znany też jako 23-F (febrero to w języku hiszpańskim luty). Był próbą przejęcia władzy przez wysokich rangą funkcjonariuszy wojska i Guardia Civil

27 V 1981

Ekipa Matei (nie tylko harcerze) zajęła I miejsce w rozgrywkach VIII Złazu Młodzieży Miasta Siemianowic Śląskich na Magurce Film „Człowiek z żelaza” w reżyserii Andrzeja Wajdy zdobył Złotą Palmę na 34. Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Cannes.

11 – 14 VI 1981

31 Drużyna Harcerzy Starszych doświadcza mycia w strumieniu
i nocnych alarmów na I Biwaku
w Brennej Leśnicy (w miejscu obecnej przystani wodnej)
W trzęsieniu ziemi o sile 6,9 stopnia w skali Richtera
w południowym Iranie zginęło około 3 tys. osób.

24 IX 1981

Klasa II A jedzie podbijać Kraków (najpierw go zwiedza!) Rozpoczął się strajk okupacyjny górników w kopalni “Szczygłowice” w Rybnickim Okręgu Węglowym.

3 – 4 X 1981

Harcerze z Matei biorą udział w VIII Rajdzie Gwarków: Wisła Kozińce – Stecówka – Stożek – Wisła Dziechcinka (prześliczny, drewniany dworzec tej stacji spłonął w 2000 roku) Lindsay Buckingham, wokalista
i gitarzysta grupy Fleetwood Mac zadebiutował 3 X jako solista – albumem “Law And Order”.

23 – 30 X 1981

Czworo uczniów naszej szkoły zdobywa szlify na Kursie Drużynowych Starszoharcerskich w ośrodku harcerskim w WPKiW (obiekt przetrwał i dalej służy harcerzom, tylko Park zmienił nazwę!) Premiera filmu „Wielka majówka” w reżyserii Krzysztofa Regulskiego.

11 – 13 XII 1981

Zimowy Rajd 31 Drużyny HST do Szczyrku – stan wojenny zastał druhów odpoczywających po całodziennym szusowaniu na szczyrkowskich stokach
i wieczornym dancingu w DW „Maria 3”. Do domu trzeba było wrócić przed godziną milicyjną, masowe powroty turystów (w towarzystwie czołgów na drogach) nie napawały optymizmem… Rodzice harcerzy do dziś wspominają ten rajd z gęsią skórką na plecach.
W Polsce 13 XII – zamiast „Teleranku” – WRON-a (Wojskowa Rada Ocalenia Narodowego). Stan wojenny.
Cały świat patrzy na Polskę…

13 I 1982

Akcja „Szklanka” zainicjowała gospodarczą działalność 31 Drużyny HST – otrzymała ona „ekstra” kartki
na cukier i przydział herbaty z Urzędu Miasta (bez kolejki!). Sprzedawała ciepłą, słodzoną herbatę w szkolnej kuchni (za obecnym pokojem nauczycielskim)
Katastrofa samolotu Boeing 737, amerykańskiego towarzystwa lotniczego Air Florida (rejs nr 90 – “Palm 90”). Zginęło w niej 78 osób, w tym cztery osoby przebywające na ziemi.

9 – 16 II 1982

Wszyscy uczniowie szkoły nosili
na rękawach tarcze – niestety, okryte żałobną wstążką po śmierci koleżanki z klasy II, Betiny
9 II sąd Śląskiego Okręgu Wojskowego we Wrocławiu ogłosił wyroki na przywódców zdławionego strajku w KWK „Wujek” w Katowicach.

19 V 1982

IX Złaz Młodzieży Miasta Siemianowic Śląskich na Koziej Górze – pojechała prawie cała drużyna, żeby godnie reprezentować szkołę W kraju już nie trzeba przestrzegać godziny milicyjnej.

3 – 6 VI 1982

31 Drużyna HST zawarła (nie całkiem dobrowolnie!) „braterstwo krwi” z pijawkami w zalewie Brzeźnica podczas II Biwaku w Tworogu Wojska izraelskie dokonały inwazji na południowy Liban – początek wojny libańskiej.

25 – 26 IX 1982

Rajd Jesienny 31 HST: Katowice – Hala Miziowa – Pilsko – przed schroniskiem wieczorne ognisko z obowiązkową „Listą przebojów 3” oraz przebojami „na żywo” studentów z Hawiarskiej Koliby – Hala Rysianka – Hala Lipowska – Rajcza – Żywiec – Katowice. Andrzej Mierzejewski wygrał 39. Tour de Pologne.

15 XI 1982

Matejkowicze zamiast wiedzy chłonęli relację „na żywo” z pogrzebu towarzysza Leonida Breżniewa. Cały świat oglądał tę samą relację.

7 – 14 XII 1982

Kolejny raz szkolne tarcze okrył kir – zmarła koleżanka z klasy II, Marzena Ustawa z dnia 14 grudnia 1982 r. o zaopatrzeniu emerytalnym.

31 XII 1982

Matejkowicze bawią się na sylwestrowych imprezach Zawieszono stan wojenny w Polsce

25 V 1983

Jubileuszowy X Złaz Młodzieży Miasta Siemianowic Śląskich na Szyndzielni – harcerze pojechali dzień wcześniej, gdyż byli organizatorami gier, zabaw
i konkursów urozmaicających czas odpoczynku po wspinaczce na szczyt
Premiera filmu science fiction Gwiezdne wojny: część VI – „Powrót Jedi” w reżyserii Richarda Marquanda.

7 VI 1983

W szkole afera nieprzystająca do poważnej społeczności licealnej – jakiś „mało dorosły” osobnik trudnił się nawykowym wkładaniem szpilek
w zamki drzwi do sal lekcyjnych… Tropili go zarówno nauczyciele, jak
i uczniowie.
W kierunku Wenus została wystrzelona radziecka sonda Wenera 16.

12 – 16 VI 1983

Trzy Korony, Sokolica, Wąwóz Chomole i parę innych miejsc miało zaszczyt być zdeptanymi stopami klasy III A podczas wycieczki klasowej (oczywiście, spływ Dunajcem i nocna wizyta na zamku w Nidzicy
też zaliczone!)
16 – 23 czerwca 1983 – druga pielgrzymka Jana Pawła II
do Polski

22 – 26 VI 1983

III Biwak 31 Drużyny HST w Rodakach – wspólnie z Hufcem Chorzowskim (ale pierogi z własnoręcznie zebranymi poziomkami, wyrabiane i gotowane
w warunkach polowych – Matejkowicze zjedli sami!).
Po raz pierwszy sztuczny satelita został zdjęty z orbity okołoziemskiej przez wahadłowiec kosmiczny.

25 – 29 VII 1983

Tak drużynie było dobrze razem, że nawet wakacje spędzała w komplecie – na Obozie Letnim OHP
w Beyernaumburgu (Niemiecka Republika Demokratyczna) zbierała czereśnie, zwiedzała bratni kraj i kupowała towary, które w Polsce były rarytasem. Tłumaczem „na własny użytek” jest oczywiście absolwentka Matei (choć szkoła uczy angielskiego
i rosyjskiego).
22 VII 1983 – w Polsce odwołano stan wojenny.

17 – 18 IX 1983

Jesienny Rajd 31 HST na Zaolzie (schronisko nieczynne, drużyna została wpuszczona do budynku ale spała
na „gołych łóżkach” czyli własne śpiwory na metalowych ramach).
Vanessa L. Williams została pierwszą czarnoskórą Miss USA.

30 IX – 2 X 1983

Udział harcerzy w rajdzie zorganizowanym przez koło PTTK „Oskard” w Tychach: po przejściu 8 godzinnej górskiej trasy śpiewali tak głośno i dobrze, że zajęli I miejsce
w konkursie piosenki turystycznej (to była „Samba Turystyczna”)
http://teksty.wywrota.pl/tekst-chwyty/33506-harcerskie-samba-turystyczna.html

26 I 1984

Dla klas IV A (wych. prof. Anna Zielińska) i IV B (wych. prof. Rryszard Seręga) dzień niezapomniany – STUDNIÓWKA w ODK „Chemik” Polska (telewizyjna) premiera filmu „The Day After” – dramatu fantastycznonaukowego, opowiadającego o wojnie jądrowej między USA/NATO
a ZSSR/Układem Warszawskim
20 III 1984

21 III 1984

17 IV 1984

 Próbna matura z języka polskiego

Próbna matura z historii (klasa „A”) /matematyki (klasa „B”)

Próbna matura z języka obcego (angielski/rosyjski)

Polska i świat zachłysnęły się wiosną.

W rozegranym w Warszawie towarzyskim meczu piłkarskim Polska-Belgia (0:1) po raz ostatni (104.) wystąpił w reprezentacji Grzegorz Lato.

10 V 1984

11 V 1984

Matura z języka polskiego

matura z historii/matematyki

Wydany został „Stay Hungry” – trzeci album amerykańskiego zespołu glam metalowego Twisted Sister.
8 VI 1984 Uroczyste pożegnanie klas IV (w tym kadry 31 Drużyny HST – drużynowego i 2 przybocznych) Wszyscy czekają na Mistrzostwa Europy w Piłce Nożnej 1984 (Euro 84) odbywające się we Francji.
21 – 24 VI 1984 IV Biwak 31 HST w Rejowie – zobowiązanie instruktorskie złożyło troje druhów W tym samym czasie festiwal
w Opolu zainaugurowany został koncertem Przeboje 84, który był prezentacją utworów z siedmiu list przebojów m.in. radiowej Trójki, Non-stop i TVP2. Karolinkę przyznawała publiczność. Nie było Premier.
16 – 26 VIII 1984 Kolejne wakacje spędzone razem: Wędrowny Obóz 31 Drużyny HST na Roztoczu w ramach Jubileuszowego
X Rajdu Manifestu PKWN (Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego). Drużyna wróciła z niebagatelnym „trofeum”: Pucharem Naczelnika ZHP.
Międzynarodowe zawody przyjaźni w lekkiej atletyce w Pradze.
21 – 23 IX 1984 Jesienny Rajd 31 HST do Zwardonia –
z powodu 3- dniowego ulewnego deszczu zamiast na szlaku druhowie śpiewali i gwarzyli w przytulnym pensjonacie, by natychmiast po powrocie w domowe/szkolne pielesze cieszyć się piękną, złotą jesienią…
Brunei zostało członkiem ONZ.
27 XI 1984 Impreza „światło – dźwięk” oparta na tekstach i muzyce zespołu Pink Floyd, przygotowana przez absolwentów Matei, którym trudno było rozstać się
ze szkołą.
Odkryto kometę 102P/Shoemaker.
27 – 28 IV 1985 Wiosenny Rajd 31 HST na Błatnią – bardzo kameralny, bo 7 osobowy… Radziecka interwencja
w Afganistanie.
28 – 29 IX 1985 Jesienny Rajd 31 HST na Magurę –
do drużyny dołączyli niezawodni absolwenci…
Eric Arturo del Valle został prezydentem Panamy.
5 X 1986 Jesienny „spacer” Matejkowiczów
z różnych klas i absolwentów: Ustroń Polana – Czantoria – Wisła Uzdrowisko
Na antenie TVP2 wyemitowano premierowe wydanie „Magazynu Kryminalnego 997”.

11 I 1990

roku nasza szkoła oficjalnie rozpoczęła trwająca do dziś współpracę z Gimnazjum Waldstrasse W Hattingen. Ukazał się pierwszy druk polski – kalendarz ścienny na rok 1474. 27 stycznia – uchwała XI Zjazdu PZPR o zakończeniu działalności tej partii.

18 II 1990

Spektakl “Nielegalne kwiaty” (w jednej z ról K. Paździor) pokazaliśmy w ramach V Kleryckich Konfrontacji Kulturalnych w obecności M. Łazarkiewicz i T. Sobolewskiego. Dzień wcześniej gościem konfrontacji był K. Kieślowski. rocznica (1386 r. ) ślubu Jadwigi z Władysławem Jagiełłą oraz zamachu (1982) na st. sierżanta MO Zdzisława Karosa. 16 lutego 1990 Polska podpisała w Paryżu porozumienie z 14 państwami wierzycielskimi Klubu Paryskiego – 10 mld dolarów polskiego długu zostało rozłożone na okres 14 lat spłat.

czerwiec 1990

Pożegnano ostatnią klasę podstawową, która uczęszczała do naszego liceum w ramach kilkuletniego eksperymentu. 10 maja – Lech Wałęsa wygłosił tezę o wojnie na górze, przedstawiając demokrację jako pokojową walkę wszystkich ze wszystkimi.

W roku 1991

II LO im. Jana Matejki znalazło się na 8 miejscu w rankingu najlepszych ogólniaków na Śląsku, a na świecie gorąco… 31 marca – Zlikwidowane zostały wojskowe struktury Układu Warszawskiego.10 maja – Sejm uchwalił ordynację wyborczą do Sejmu i Senatu.16 maja – Narodowy Bank Polski ustalił nowy, średni kurs dolara na 11 tys. zł.1-9 czerwca – Z czwartą pielgrzymką przybył do Polski papież Jan Paweł II.1 lipca – Rozwiązana została Rada Wzajemnej Pomocy Gospodarczej. 2 grudnia – Polska, jako pierwsze państwo na świecie, uznała oficjalnie niepodległość Ukrainy. 26 grudnia – Rozwiązanie ZSRR

14.XII1992

uczennica naszego LO Agnieszka Szeląg została Miss Nastolatek Śląska, w 1922 zaprzysiężono pierwszego prezydenta II Rzeczpospolitej, Gabriela Narutowicza. 29-30 grudnia 1992 Sejm zaakceptował poprawkę Senatu do ustawy o radiofonii i telewizji, dotyczącą respektowania w programach radia i telewizji chrześcijańskiego systemu wartości.

1 V 1992

uczennica naszego LO Agnieszka Szeląg otrzymała tytuł Miss Polski Nastolatek. Poprzedniego dnia – całkowite zaćmienie Słońca

lato 1993

…obóz ekologiczny “Biebrza’93” – “tanio, przyjemnie, pożytecznie” tak wspominali uczestnicy. 5 lipca – Wszedł w życie podatek od wartości dodanej VAT.

15 IX 1993

otrzęsiny czyli “Dzień kota”. a w 1463 r. bitwa morska na Zalewie Wiślanym Zwycięstwo morskie floty polskiej nad krzyżacką.

17-22 IX 1993

odbyła się szkolna wycieczka do Włoch, powrót opóźnił się gdyż w Austrii wysiadły światła autokaru. 18.09.1993 ostatnie jednostki radzieckie opuściły Polskę.

15 X 1993

ukazuje się pierwszy numer szkolnego pisma “Kaloryfer”. tego dnia w 1917 r. zginęła rozstrzelana Mata Hari, holenderska tancerka oskarżona o szpiegostwo na rzecz Niemiec. W 1773 powstałą Komisja Edukacji Narodowej.

25 X 1993

mieliśmy zaszczyt gościć arcybiskupa Gerarda Bernackiego. 26 października – Sejm powołał Waldemara Pawlaka na stanowisko premiera rządu koalicyjnego SLD-PSL.

30 X 1993

podziwialiśmy “Kwartet dla czterech aktorów” B. Schoffera w wykonaniu Teatru “Korez”. w 1938 słuchowisko radiowe wg „Wojny światów” H.G. Wellsa stało się przyczyną paniki w całych Stanach Zjednoczonych, uwierzono w atak UFO.

jesień 1993

zespół Death/Doom (metal) poszukuje średnio zaawansowanego gitarzysty zamieszkałego w Michałkowicach – wiadomość u Piotra z III a. 1 listopada – Powstała Unia Europejska.

1994

Koło Ekologiczne wyszło z podziemia i rozpoczęło po 2 latach legalną działalność od przygotowań do III Obozu Ekologicznego “Biebrza ’95”. Zmarł (5 kwietnia) Kurt Cobain, wokalista i lider Nirvany, a 30 lipca – Ryszard Riedel, polski wokalista blues-rockowy, wokalista zespołu Dżem, autor tekstów, kompozytor.

25 XI 1994

“Dzień Patrona” wygrał Zawisza Czarny. w 1764 koronacja Stanisława Augusta Poniatowskiego na króla Polski, ostatniego…

grudzień 1994

cena “Kaloryfera” wynosi 3000 złp, czyli 0,07 $, 0,15 DM 6 maja – Otwarto tunel o długości 50 km. pomiędzy Anglią a Francją, budowa trwała 7 lat i zaangażowane w nią było ponad 15 tysięcy osób.

20 I 1995

… studniówka, jak relacjonował “Kaloryfer” wszystko rozpoczęło się porannym występem baletnic płci męskiej, potem nie brakło skandali (agresywne zachowanie sprzątaczek z Piekar Śl., szatnia kosztowała 10 tys. złp. ! ), ale “:ogólnie było wesoło…”. w 1924 zostało opublikowane rozporządzenie prezydenta RP o systemie monetarnym, oznaczające wprowadzenie w całym kraju jednolitej waluty narodowej – złotego. 1 stycznia 1995 denominacja złotego (w stosunku 10 000/1).

koniec 1995

wychodzi “zerowy” numer pisma alternatywnego “Acid Paper” (jeden z jego twórców zostanie później redaktorem w TVP Katowice, potem redaktorem „Wiadomości”). 27 grudnia – Marek Kamiński jako pierwszy Polak zdobył Biegun Południowy.

styczeń 1996

redakcja “Acid Papera” rozpoczyna dyskusje o karze śmierci i wzywa do dialogu z rasistami w nadziei ich nawrócenia oraz informuje o braku wolnych miejsc na szkolne zimowisko. 07.01.1996 WOŚP i kolejny bieg “Siemiona” , z którego jak pisze “Acid Paper” “”…ogólnie…jesteśmy bardzo zadowoleni…” 7.01.1798 w Stanach Zjednoczonych odbyły się pierwsze wybory prezydenckie. Zwyciężył Jerzy Waszyngton. 5 lipca – narodziny pierwszego sklonowanego ssaka, owcy Dolly

14.02.1996

walentynkowy numer “Kaloryfera” Katastrofa chińskiej rakiety Długi Marsz 3B. Zginęło 5 osób, 57 zostało rannych. Spięcie na linii USA – Chiny.

marzec 1996

wysypu czasopism cd. – ukazuje się “Gazetka” Po zakończeniu wojny w Bośni Mehmed Alagić został naczelnikiem regionu Sanski Most.

XI 1996

ukazuje się (pierwszy) nr “Mixera” z wywiadem z Anita Lipnicką. Wisława Szymborska otrzymała nagrodę Nobla

IV 1997

Nasza uczennica Joanna Więckowska została “Miss Ślaska” i Miss Publiczności”. Wygrała udział w finale “Miss Polski” i wyjazd do Wenecji. 2 kwietnia – przyjęcie Konstytucji III RP, obowiązuje do dziś.

wiosna 1998

wizyta 10 uczniów z Hattingen 26 maja w Warszawie zostaje oddana do użytku stacja metra Centrum. Długość jedynego w Polsce metra sięga wówczas 12 km.

jesień 1998

w internecie pojawiła się strona internetowa “Matei” 16 października – umiera Joe Postel, jeden z ojców Internetu

XII 1998

dyr. M. Zegadło został laureatem konkursu fotograficznego “Wolnym być” za zdjęcie przedstawiające nauczycieli po meczu piłki nożnej. Janusz Kamiński otrzymał Oskara za zdjęcia do „Szeregowca Ryana”

17 IX 2000

w Zabrzu wręczono nagrody dla zwycięzców konkursu fotograficznego “Zabytki regionu w twoim obiektywie”. Po raz drugi zwyciężyło nasze LO. Przywilej koszycki wydany przez Ludwika Węgierskiego w 1374. Najnowsza Czerwona Księga Gatunków Zagrożonych podaje listę 5400 gatunków zwierząt i blisko 6000 gatunków roślin

29.09.2000

Nasz uczeń wybrany został do Młodzieżowej Rady Miasta 61-sze urodziny Lecha Wałęsy, lidera Solidarności, prezydenta Polski.

11 X 2000

pochowaliśmy Panią Wandę Tylec. Zmarła w wieku 91 lat z czego 56 lat poświęciła nauczycielstwu, również tajnemu w czasie wojny. Do końca utrzymywała kontakt z nasza szkołą. rocznica śmierci Kazimierza Pułaskiego, konfederata barskiego oraz Edit Piaf (wł G. Gassion), piosenkarki francuskiej.

XI 2000

pierwsze wydanie tomiku wierszy naszej uczennicy Agnieszki Kimont pt. “Pierwszy wybór wierszy” (wyd. Szepty Pismo Licealistów) a najnowsza Czerwona Księga Gatunków Zagrożonych podała listę 5400 gatunków zwierząt i blisko 6000 gatunków roślin

24 XI 2000

tradycyjny Dzień Patrona zakończyło odśpiewanie przez nauczycieli przeboju “Mateja Blues” z towarzyszeniem zespołu belfersko-uczniowskiego z Józefem Skrzekiem (SBB). Druga rocznica kradzieży pierwodruku dzieła M. Kopernika “O obrotach sfer niebieskich” z biblioteki PAN w Krakowie.

16 XI, 7 i 14 XII 2000

przedstawienia Teatru Niedużego p.t. “Oda do młodości” według A. Mickiewicza. W tym dniu (16.11.): Międzynarodowy Dzień Tolerancji. W Londynie w 1848 odbył się ostatni publiczny koncert Fryderyka Chopina.

01 II 2001

premiera Teatru Niedużego p.t. “Przedstawienie o jedzeniu”. tego dnia w 1717 Sejm niemy. Poza marszałkiem i posłem odczytującym tekst konstytucji nikt nie miał prawa zabierania głosu.

20 III 2001

Gazeta Wyborcza publikuje tekst wielkiego fana Golców, naszego polonisty E. Sikorskiego p.t. “Daj spokój, Marysia”. Tekst do Golcowej muzyki. Światowy Dzień Inwalidów.

XI 2001

premiera spektaklu Teatru Niedużego p.t. “Po każdej wojnie ktoś musi posprzątać” (teksty W. Szymborska) w 1771 konfederat Kazimierz Pułaski dokonuje nieudanej próby porwania Stanisława Augusta.

22 XI 2001

“Goniec Górnośląski” podaje że w siemianowickim turnieju szkolnym w bowlingu drużynowo i indywidualnie tryumfowali uczniowie II LO. 11 września – Zamach na World Trade Center i Pentagon.

28 IX 2001

otwarto pierwsze w gminie Siemianowice szkolne centrum komputerowe (oczywiście w II LO) 25 października – Microsoft prezentuje system Windows XP będący połączeniem linii 9x i NT

10 XII 2001

w siemianowickim MOK odbył się wernisaż prac fotograficznych dyr. Michała Zegadło (“Okiem Cyklopa”). Tego dnia Nagrodę Nobla w dziedzinie literatury przyznano w 1924 Władysławowi Reymontowi, a w 1980 Czesławowi Miłoszowi.

13 I 2002

kolejny Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, gwiazdą w Siemianowicach były nasz “Wrony”, w II LO tradycyjnie mieści się jeden ze sztabów. Brytyjskie Ministerstwo Wojny rezygnuje z włóczni jako broni bojowej ( w 1928 r. !).

IV 2002

nasi uczniowie uczcili wizytą w Hattingen 10 lecie współpracy i wymiany młodzieży z tamtejszym gimnazjum. W dniach 23-30 maja z rewizytą była u nas tamtejsza młodzież, tradycyjnie pod kierunkiem Jochena Rinke. 10 kwietnia – uczniowie klas szóstych szkół podstawowych w całej Polsce zdawali pierwszy egzamin zewnętrzny – godzinny sprawdzian na koniec podstawówki

VI 2002

nagrodę ministra infrastruktury za najlepszą pracę dyplomową otrzymał absolwent naszego LO, student Politechniki Śląskiej Maciej Puchar. w ubojni w Mochnaczce Wyżnej stwierdzono pierwszy w Polsce przypadek tzw. choroby szalonych krów (BSE)

VI 2002

Teatr “Nieduży” wystąpił na XII Festiwalu Kultury Szkolnej przeprowadzono Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań

jesień 2002

w akcji sprzątania świata zebrano 70 worków śmieci, wysiadł radiowęzeł, “Szepty” propagują akcję “Starszy Brat Starsza Siostra”, ukazuje się pierwszy numer konkurencyjnego pisma “Na Językach”. 27 grudnia – publikacja artykułu w Gazecie Wyborczej rozpoczyna Aferę Rywina

12 X 2002

premiera drugiej już płyty „Wron”. Islamiści atakują: 12 X – terrorystyczny zamach na wyspie Bali, a 23 X w teatrze w Moskwie.

19 X 2002

półmetek klas trzecich w 1812 Napoleon rozpoczął odwrót spod Moskwy.

14.01.2003

“Dziennik Zachodni” publikuje sensacyjny artykuł o rekordowej studniówce “Matei (139 przyszłych maturzystów), która odbyła się w hali Międzynarodowych Targów Katowickich. 14 lutego – uśpienie owcy Dolly, pierwszego sklonowanego ssaka

09.04.03

nasi uczniowie wzięli udział w XIII Festiwalu Kultury Młodzieży Szkolnej w Siemianowickim Centrum Kultury. w 1241 Henryk II Pobożny zginął w bitwie z Tatarami, a w 1966 Watykan skasował Indeks Ksiąg Zakazanych.

07.03.2003

kobiety z naszej szkoły zostały zaproszone przez tajemnicze stow. feministyczne “Woman’s Dżihad for Freedom” na konferencję szkoleniową nt. “Arabskie kobiety też maja biustonosze, ale się nie chwalą”. W 1000 r. rozpoczął się zjazd w Gnieźnie,a w 1953 Uchwała Pady Państwa PRL o uczczeniu pamięci Józefa Stalina.

11 III 2003

pierwsza premiera działającego od X 2002 Teatru “Wycięci” złożonego z absolwentów Matei. w 1966 premiera filmu “Faraon” w reżyserii Jerzego Kawalerowicza.

26 III

w galerii “Okienko” odbył się wernisaż kółka plastycznego “Kwadrat” działającego przy naszym LO. W 1267 kanonizacja ascetki księżnej Jadwigi śląskiej.

wiosna 2003

wyjazd naszego Teatru Niedużego na międzynarodowy festiwal w estońskim Kuressare, gdzie zajął trzecie miejsce 14 kwietnia – zakończenie Human Genome Project. Cała mapa ludzkiego genomu jest znana.

lato 2004

„Mateja” otrzymuje tytuł „Szkoły z klasą” 1 maja – oficjalne przystąpienie Polski i dziewięciu innych państw do Unii Europejskiej

7.09.2004

Teatr Nieduży z Siemianowic Śl nawiązał kontakt ze Stowarzyszeniem Obywateli Polskiej Narodowości ‘’Nadzieja’’ na Krymie huragan Ivan zabił na Grenadzie 39 osób.

06.09.2004

Uczniowie II LO wzięli udział w kolejnym etapie programu TVP ‘’Klasa z klasą’’ 5 września – TVN rozpoczęła emisję programu “Szymon Majewski Show”.

18.09.2004

Stanowisko purchawicy olbrzymiej (największego grzyba świata) znalezione zostało na Bytkowie przez nasze koło ekologiczne. 17 września – powstała Nonsensopedia.

06.10.2004

Odbył się rajd Integracyjny, który miał za zadanie przeprowadzić otrzęsiny klas I. Miejscem pobytu była Jura Krakowsko-Częstochowska. 9 i 23.10 – wybory prezydenckie: w pierwszej turze zwycięża Donald Tusk, zaś ostatecznie wygrał Lech Kaczyński.

12.10.2004

Klasa II a wybrała się na Szyndzielnię i Klimczok. wystrzelono drugi w historii chiński statek kosmiczny Szenzhou VI

14.10.2004

Dzień Edukacji Narodowej. 19 października – rozpoczął się proces Saddama Husajna

28.10.2004

Wycieczka do Krakowa, której celem było tradycyjnie zwiedzenie Domu Matejki. W 1913 r. Lucyna Messal i Józef Redo po raz pierwszy w Polsce zatańczyli tango.

30.10.2004

Wycieczka porządkująca koła Ekologicznego na Cmentarz Ofiar Epidemii Cholery z 1849 r. na Przełąjce. 29 października – 61 osób zginęło w zamachach bombowych w New Delhi.

09.11.2004

Wyjazd do Muzeum Auschwitz- Birkenau. tego dnia w 1989 r. rozpoczęto burzenie muru berlińskiego

13.11.2004

Wyjazd Koła Ekologicznego do Palmiarni w Gliwicach. Colin Powell złożył rezygnację z funkcji sekretarza stanu w gabinecie G.W. Busha.

19.11.2004

Kolejny Dzień Patrona (pod hasłem „Do źródeł płynie się pod prąd”, podczas którego wręczono Matei certyfikat „Szkoły z klasą”, a nauczyciele odegrali i odśpiewali fragmenty „Pana Tadeusza” 2 dni później sfałszowanie wyników wyborów na Ukrainie. Początek pomarańczowej rewolucji.

06.12.2004

Święty Mikołaj zawitał do naszej szkoły. Finlandia – Święto Niepodległości

16.12.2004

Zagraliśmy „Jasełka dla podopiecznych stowarzyszenia na rzecz niepełnosprawnych „Uśmiech” Kazachstan – Dzień Niepodległości

17.12.2004

„SzafaGra” – siódma premiera Teatru Niedużego, oparta na twórczości Herberta i T. Różewicza. Polska – Dzień bez Przekleństw

22.12.2004

Wigilia szkolna i jasełka. 2000 – Leszek Balcerowicz został prezesem NBP

09.01.2005

WOŚP w Matejce-XIII finał, zebraliśmy ponad 12 tysięcy złp. pierwsze wybory prezydenckie w Autonomii Palestyńskiej wygrał Mahmud Abbas.

13.01.2005

Studniówka aż sześciu klas odbyła się w lokalu Rotunda na terenie MTK Dzień później lądownik Huygens przekazał pierwsze w historii zdjęcia z Tytana.

25.01.2005

Uczniowie wybrali się do egzotarium w Sosnowcu. Dzień później Condoleezza Rice jako druga kobieta w historii została sekretarzem stanu USA.

8 -13 II 2005

Siemianowice Śląskie – wizyta nauczycieli i uczniów z Wielkiej Brytanii i Estonii, lekcje prowadzone przez nich w naszej szkole cieszyły się sporym zainteresowaniem, podobnie jak tradycyjny Dzień Europejski zakończony festiwalem piosenki angielskiej, którego laureatka wyemigrowała potem do Anglii 10 II w wyniku obfitych opadów deszczu, uszkodzona została tama w pobliżu miejscowości Pasni w Pakistanie. Zginęło około 50 osób.

Marzec 2005

Trzej nasi uczniowie („Michałkowickie Mustangi”) zdobyli Mistrzostwo Polski juniorów w hokeju na trawie. parlament Islandii przyznał obywatelstwo byłemu mistrzowi świata Bobby’emu Fischerowi, poszukiwanemu przez USA za rozegranie meczu w Jugosławii podczas obowiązywania sankcji.

18 III 2005

Rok działalności podsumowało stowarzyszenie „Ocochodzi” wśród którego założycieli dominowali nasi absolwenci 20 marca – norweski skoczek narciarski Bjørn Einar Romøren ustanowił rekord świata na skoczni Letalnica (239 m.)

24-29 VI 2005

“Teatr Nieduży” wziął udział w Festiwalu Sztuki Antycznej w Kerczu na Krymie z własnym przedstawieniem „Ziemia, powietrze, woda, ogień”. 24 czerwca – M. Ahmadineżad wygrał w drugiej turze wybory prezydenckie w Iranie.

15.04.2005

Zakończenie roku szkolnego dla klas trzecich, które kilka dni później przystąpiły jako pierwsze do tzw. Nowe Matury 18 kwietnia – w Watykanie rozpoczęło się konklawe.

17.06.2005

Debata Europejska w II LO dotycząca zatrzymania procesu ratyfikacji konstytucji UE z udziałem gości z Polski i Niemiec Islandia – Rocznica Proklamacji Republiki

Sierpień 2005

Premiera płyty zespołu PIN, w składzie A. Lampert oraz nasz absolwent Sebastian Kowol (gitarzysta, współpracował m.in. z Golec Orkiestra) 12 sierpnia – premiera filmu „Skazany na bluesa”.

Październik 2005

Ukazał się pierwszy numer Niezależnego Pisma Licealistów II LO „Szepty” wybory prezydenckie: w pierwszej turze zwycięża D. Tusk, zaś ostatecznie wygrał Lech Kaczyński.

03.11.2005

Zabawa Halloween, czyli po raz kolejny nasi w „Uśmiechu” Polski serial po raz pierwszy osiągnął liczbę 1000 odcinków oczywiście był to „Klan”

2.12.2005

Dzień Patrona” pod hasłem „Dawno, dawno temu…”. W obecności Pani Kustosz krakowskiego Domu Matejki Małgorzaty Buyko oraz włodarzy miasta zaprezentowali się uczniowie oraz „The Teachers” 9 grudnia – rozpoczęto budowę Gazociągu Północnego.

Grudzień 2005

“Niebieskie przedstawienie”, kolejna premiera Teatru Niedużego, który obchodził wtedy w kinoteatrze „Tęcza” uroczyście 5 – cio lecie zakończyła swą działalność sekcja polska radia BBC.

20.12.2005

Jasełka w „Uśmiechu” 22 grudnia – koniec prezydentury Aleksandra Kwaśniewskiego.

07.01.2006

Koncert kapeli „Fotografia” w chorzowskiej Leśniczówce, w składzie muzycy Teatru Niedużego i Wron (P. Janocha, M. Cholewa, M. Miły) – nasi absolwenci 7 stycznia – Zyta Gilowska została powołana na urzędy wicepremiera i ministra finansów w rządzie Kazimierza Marcinkiewicza.

9.01.2006

Kolejny Finał WOŚP, tym razem zebraliśmy 13 563, 24 złp., hitem licytacji były kiszone ogórki, impreza skończyła się tradycyjnie światełkiem do nieba na boisku szkolnym Panama – Dzień Męczenników

02.02.2006

Bal karnawałowy w „Uśmiechu” po raz kolejny zorganizowali nasi uczniowie 2 lutego – przedstawiciele Prawa i Sprawiedliwości, Samoobrony i Ligi Polskich Rodzin podpisali tzw. pakt stabilizacyjny na okres jednego roku (przetrwał tydzień).

08.03.2006

Dzień kobiet uczczono karaoke, hitem byli nauczyciele w szlafrokach śpiewający „Budzikom śmierć”. Na świecie także Dzień Kobiet

6-11.03.2006

Wycieczka Matejkowiczów do Londynu w ramach przygotowań do programu ROTA w Toruniu wykryto wirusa ptasiej grypy H5N1 u łabędzia.

Kwiecień 2006

Matejkowicze wzięli udział w zaprzyjaźnionym niemieckim Hattingen w warsztatach europejskich w ramach programu ROTA ( 7 państw). Yayi Boni został prezydentem Beninu

07.04.2006

Dzień Europejski w Matei połączono z konkursem wiedzo o Harrym Potterze. dzień wcześniej odrzucono wniosek PiS o samorozwiązanie Sejmu.

12.04.2006

Rekolekcje rozpoczęto wycieczką po katowickich kościołach połączoną z dyskusjami w parafii rzymskokatolickiej i ewangelickiej. Belgia: podczas napadu rabunkowego dokonanego przez dwóch obywateli polskich na dworcu Bruxelles Central zginął 17-letni Belg.

22.04.2006

Uczennica II LO Sylwia Kubicka dostała się do regionalnego Finału Elite Model Look. 21 kwietnia – premiera filmu „Wszyscy jesteśmy Chrystusami”.

Maj 2006

Rahim (niegdyś legendarna Paktofonika) rozpoczął współpracę z nowym studiem MaxFloStudio stworzonym przez Miuosha (Projektor), absolwenta II LO Andrzej Lepper i Roman Giertych zostali powołani na urzędy wicepremiera

02.06.2006

Tradycyjny Dzień Sportu z tradycyjnym udziałem nauczycieli (II miejsce w nożnej) 3 czerwca – Czarnogóra proklamowała niepodległość.

1.08.2006

Zakończył się pierwszy etap termomodernizacji Matei, dach, wejście, parkiety i sala gimnastyczna pachną nowością, ale do końca prac zostanie jeszcze parę lat były prezydent RP – Lech Wałęsa – wystąpił z NSZZ Solidarność.

14.12.2006

Nasza uczennica, Roxana Wieczorek z Młodzieżowego Domu Kultury im. dr H. Jordana w Siemianowicach Śląskich otrzymała wyróżnienie na Ogólnopolskim Festiwalu “Złota Polska Jesień”. Ban Ki-moon został zaprzysiężony na sekretarza generalnego ONZ.

01.07.2007

Na emeryturę po 20 latach dyrektorowania i nauczania geografii odchodzi dyr. Michał Zegadło oraz zasłużony nauczyciel j. polskiego, twórca Teatru Niedużego Eugeniusz Sikorski 3 lipca – zespół Red Hot Chili Peppers zagrał na Stadionie Śląskim w Chorzowie.

03.09.2007

Nowy rok szkolny inauguruje nowa dyrekcja II LO im. Jana Matejki, którą objęła mgr Katarzyna Sztyler, funkcję zastępcy powierzając mgr Halinie Kaim Australia – Dzień Flagi

15.09.2007

“Clean up the world”, tradycyjnie Mateja wzięła udział w sprzątaniu świata okraszając akcję konkursem na „Najciekawszego śmiecia” Birma: wybuchła tzw. ”szafranowa rewolucja”, skierowana przeciwko rządzącej krajem juncie wojskowej.

24.09.2007

Rajd integracyjny klas pierwszych na Kozią Górę, „Dzień Kota” zakończył wspólny grill. 27 września – na antenie TVP2 wyemitowano pierwszy odcinek serialu Barwy szczęścia.

25.10.2007

Koło Ekologiczne przygotowało kolejne nagranie programu „Bliżej Natury” dla TVP Katowice. Dzień Kundelka (święto wszystkich wielorasowych psów)

09.11.2007

Młodzież pod opieką szkolnych historyków przygotowała widowisko ku uczczeniu zbliżającej się rocznicy odzyskania niepodległości. Zaczęło się od potargania Rzeczypospolitej, skończyło na przypinaniu „banderek”. na Szczycie Ibero-Amerykańskim w Santiago de Chile pomiędzy królem Hiszpanii Juanem Carlosem I i prezydentem Wenezueli Hugo Chávezem doszło do słownego incydentu („Może byś tak się zamknął?” – powiedział król).

30.11.2007

Dzień Patrona pod hasłem „Cztery pory roku” wygrała tym razem jedna z klas pierwszych, nauczyciele odśpiewali fragmenty podręczników papież Benedykt XVI wydał swą drugą encyklikę Spe salvi.

10.01.2008

Licytacja WOŚP odbyła się w Dzień Maturzysty i Studniówki, zebrano 1095,96 złp. Tego dnia zmarła po ciężkiej chorobie długoletnia nauczycielka Matei Pani Profesor Anna Zielińska. Benin – Święto Suwerenności Ludowej

13.01.2008

XVI Finał WOŚP, w naszym szkolnym sztabie zebrano 13179,16 złp. 13 stycznia – 16. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Zebrano 32 mln zł.

14.02.2008

Dzień Europejski w Dniu Walentego nieprzypadkowo odbył się pod hasłem „Zakochana Europa”. 13 lutego – premier Australii publicznie przeprosił Aborygenów za dyskryminację

20.02.2008

druga edycja skierowanego do gimnazjalistów Trójboju Matejkowskiego, honorowy patronat objęli Prezydent Miasta Siemianowice Śl. oraz kustosz Domu Matejki w Krakowie. Motywem przewodnim zadań i zabaw z różnych dziedzin był taniec. niepodległość Kosowa uznały Niemcy, Łotwa i Malezja.

Marzec 2008

„Na krawędzi” – jedenasta premiera Teatru Niedużego D. Miedwiediew został wybrany 3. Prezydentem Federacji Rosyjskiej.

28.04.2008

Pożegnanie klas trzecich katastrofa komunikacyjna w Chinach, w zderzeniu pociągów zginęło 70 osób.

12.05.2008

Ukazał się Spacerownik „Gazety Wyborczej”, którego siemianowicka edycja powstała w oparciu o opracowania naszego biologa Adama Balona. trzęsienie ziemi w Chinach, ponad 58 tys. ofiar.

05.06.2008

Dzień Sportu w Matei czyli kolejne zmagania uczniów i nauczycieli, klęska tych drugich w piłce nożnej powetowana została zwycięstwem w siatkówce. 6 czerwca – Sławomir Mrożek opuścił Polskę i osiedlił się w Nicei.

Czerwiec 2008

Mateja rozpoczęła współpracę z Wydziałem Inżynierii Materiałowej i Metalurgii Politechniki Śląskiej we wsi Izdebki oddano do użytku pierwszy obiekt sportowy wybudowany w ramach programu Orlik 2012.

21.08.2008

W “Gazecie Wyborczej” ukazał się artykuł o staraniach „Matei” w celu zdobycia środków na zakup schodołazu dla niepełnosprawnych uczniów. Akcja, w którą włączyła się senator Krystyna Bochenek zakończyła się sukcesem tuż przed pierwszym września. Wtedy rozpoczęło naukę w Matei troje niepełnosprawnych uczniów. 20 sierpnia – podpisano umowę w sprawie lokalizacji w Polsce elementów amerykańskiej tarczy antyrakietowej.

27.08.2008

W Życiu Siemianowic” ukazał się wywiad ze sprinterką, wielokrotną mistrzynią Polski, olimpijką z Seulu Jolantą Gurbiel (w czasach nauki w Matei znaną pod panieńskim nazwiskiem Janota). 26 sierpnia Rosja uznaje niepodległość dwóch separatystycznych republik Gruzji, Osetii Południowej i Abchazji

03.09.2008

W Życiu Siemianowic” ukazał się wywiad z zapaśnikiem, srebrnym medalistą olimpiady w Moskwie Romanem Bierłą (w czasach nauki w Matei znany pod tym samym nazwiskiem). somalijscy piraci porwali francuski statek

Sierpień 2008

Uczeń II LO Kamil Harupa został mistrzem świata juniorów na XIV Modelarskich Mistrzostwach Świata Modeli Wystawowych Statków i Okrętów Naviga w czeskim Jabloncu. zakończenie Igrzysk Olimpijskich w Pekinie

Wrzesień 2008

ukazał się pierwszy numer szkolnego pisma „Spontan” światowy kryzys finansowy: amerykański bank, Lehman Brothers upadł. Jego aktywa wynosiły 691 mld dolarów, a zobowiązania niemal 800 mld dolarów.

20.09.2008

W kolejnej akcji „Sprzątanie świata zwyciężyła I b krwawy zamach w Islamabadzie na hotel Marriot; zginęło 53 ludzi

25.09.2008

Rajd integracyjny ze względu na fatalną pogodę odbył się w Parku Chorzowskim i zakończył ogniskiem przy szkole na którym K. Paździor spalił mapy rozbiorów somalijscy piraci porwali ukraiński statek pod banderą Belize przewożący 30 czołgów

Wrzesień 2008

Uczeń II LO Stanisław Olczyk wywalczył II miejsce w Międzynarodowym Turnieju Bokserskim w Częstochowie. 65. edycja Tour de Pologne

07.10.2008

Koło Ekologiczne wzięło udział w 7 już nagraniu odcinka programu TVP „Bliżej Natury”. Parę dni później odebrało nagrodę „Ekoaktywni”. w atmosferze Ziemi spaliła się planetoida 2008 TC3 – pierwsza planetoida wykryta przed kolizją z Ziemią.

13.10.2008

Uczniowie zaskoczyli nauczycieli profesjonalnie przygotowaną kawiarenką na sali gimnastycznej z profesjonalną obsługą. Dzień Edukacji Narodowej zakończył się wspólnym Karaoke. Dzień Ratownictwa Medycznego

Październik 2008.

16 uczniów II LO wzięło udział w Młodzieżowym Szczycie Klimatycznym w Poznaniu. Na zaproszenie ONZ zjechali goście z ponad 190 krajów, czyli prawie wszystkich na świecie. Grzegorz Lato zostaje wybrany prezesem PZPN

Listopad 2008

StudioKonzeption animowane przez naszego Bubsona (Jakub Nowak) kończy pracę nad teledyskiem i albumem „Invidium”. na Grenlandii odbyło się referendum w sprawie poszerzenia autonomii wyspy.

30.10.2008

W II LO odbyło się spotkanie z eurodeputowaną Małgorzatą Handzlik, z którą redaktor Radia Mateja przeprowadził wywiad w ramach audycji o wykorzystywaniu funduszy unijnych. Polacy przejęli odpowiedzialność za afgańską prowincję Ghazni

listopad 2008

Stasiu Olczyk zdobył złoty medal w Ogólnopolskim Turnieju Bokserskim w Żywcu. Wybory prezydenckie w USA

Styczeń 2009

Kolejny Finał WOŚP, Matejkowicze zebrali 21.797,99 złp, hitem była koszulka z autografami aktorów serialu „Ranczo”. Polscy piłkarze ręczni zdobyli brązowy medal na mistrzostwach świata w Chorwacji.

Styczeń 2009

Uczeń II LO Jakub Nowak „Bubson” promuje swoją nową płytę „tutaj albo nigdzie” Wolfgang Loitzl wygrał Turniej Czterech Skoczni.

Marzec 2009

Nasz uczeń Stasiu Olczyk mistrzem Śląska juniorów w boksie. Czeska Izba Poselska uchwaliła wotum nieufności wobec rządu Mirka Topolánka, sprawującego prezydencję w Radzie Unii Europejskiej.

Luty – marzec 2009

Trzecia edycja Matejkowskiego Trójboju pod hasłem „Żyj kolorowo” ponownie zgromadziła gimnazjalistów okolicznych szkół. Konkurs pod patronatem prezydenta miasta Jacka Guzego oraz Kustosz Domu Matejki w Krakowie wygrało Gimnazjum nr 1 z Katowic. światowy kryzys finansowy: prezydent Barack Obama ogłosił wejście w życie wartego prawie 800 mld dolarów pakietu wydatków rządowych, mającego pomóc amerykańskiej gospodarce.

27.03.2009

Teatr Nieduży zaprezentował przedpremierowy pokaz spektaklu „Po – żarcie” w okolicach Somalii porwano statek Bow Asir z pięcioma Polakami na pokładzie.

15-20 III

Obóz sportowy Matejkowiczów zgromadził w Zawoi piłkarzy ręcznych oraz nożnych i jednego boksera. do Nowego Zoo w Poznaniu przywieziono z Węgier dwa samce słonia afrykańskiego.

Kwiecień 2009

Ekolodzy Matei w ramach akcji BioBlitz w ciągu 4 godzin zidentyfikowali 149 gatunków fauny i flory w Lasku Bytkowskim. Tym samym ustanowiono polski rekord ! wprowadzono zakaz sprzedaży termometrów rtęciowych.

24 IV-1 V

Ekolodzy II LO na warsztatach w Wolińskim Parku Narodowym. w całej Polsce odbył się Egzamin Gimnazjalny z zakresu Humanistycznego, Matematyczno-Przyrodniczego i Językowego.

maj

Młodzież II LO w Hattingen kontynuuje coroczną wymianę młodzieżową, w czerwcu młodzi Niemcy przybyli do Siemianowic pod kierunkiem coraz lepiej władającego polskim Johena Rinke koncert Deep Purple we Wrocławiu; zespół wykonał m.in. aranżację polskiego hymnu narodowego.

czerwiec

II LO podpisało umowę o współpracy z Wyższą Szkołą Mechatroniki w Katowicach rozpoczynając ją pokazem robopieska. wybory do Parlamentu Europejskiego.

czerwiec

Nasi ekolodzy zaproszeni na IV Konferencję Ekologiczną w Radzionkowie wysłuchali wykładu prof. J. Buzka śmierć “króla popu” Michaela Jacksona.

11.09.2009

Tradycyjne wyjazdowe otrzęsiny polegały tym razem na ogólnoszkolnej wyprawie w Jurę Krakowsko – Częstochowską i zakończyły się wręczeniem szkolnego logo podczas grilla. Katalonia – święto narodowe La Diada

18.09.2009

Szesnasta już akcja „Sprzątanie świata”, podczas jednej z poprzednich wykonano zdjęcie przy szkolnym śmietniku, które do dziś jest w podręczniku WOS u. Katastrofa górnicza w kopalni Wujek-Śląsk w Rudzie Śląskiej

październik

Karolina Olszak i Agnieszka Adamczewska z „Pierwszego Wariantu” zajęły I miejsce w VIII Turnieju Poezji Śpiewanej. prezydent Polski Lech Kaczyński podpisał w końcu Traktat Lizboński

październik

W ramach projektu Enter Your Future przybył do nas Stewen (nazwisko nie do zapisania) z Tajwanu z cyklem zajęć po angielsku. Furorę zrobił jego laptop z chińskimi znakami. Zajęcia prowadziły również studentki z Rosji i Ukrainy (Julia i Tatiana), na laptopie znaki cyrylicą. premiera Microsoft Windows 7

październik

W ramach programu Comenius grupa naszych uczniów i nauczycieli uczestniczyła w międzynarodowym projekcie w Tomelloso w Hiszpanii Irlandczycy w referendum (drugim) w sprawie Traktatu z Lizbony wypowiedzieli się za jego przyjęciem.

listopad

Ukazał się pierwszy numer „News Mateja”. Herman Van Rompuy został wybrany na przewodniczącego Rady Europejskiej.

6.08.2009

S. Olczyk wywalczył złoty medal na VII Międzynarodowym Turnieju Bokserskim w Knurowie 14 Listopada – Mecz towarzyski Polska – Rumunia 0:1

23.11.2009

Laurze Mierzwie wręczono w Bytomiu roczne stypendium premiera. Giorgoba ( ang. St.George’s Day ), Dzień św. Jerzego – patrona Gruzji

26.11.2009

Nasi ekolodzy pod kierunkiem mgra A. Balona otrzymali nagrodę drugiego stopnia na Młodzieżowym Szczycie Klimatycznym w Poznaniu Tego dnia w1991 – Polska została przyjęta do Rady Europy.

grudzień

Koło Ekologiczne podsumowało udział w programie Open Uniwersity „EvolutionMegaLab”, analizując ewolucję ślimaków. kardynał Józef Glemp, skończywszy 80 lat, po 28 latach kończy urzędowanie jako prymas Polski.

18.12.2009

Kolejny „Dzień Patrona”, tym razem pod hasłem „Życie na gorąco” odbył się w SCK. Z muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu nieznani sprawcy ukradli napis „Arbeit macht frei”.

10.01.2010

Z tłumnym udziałem Matekowiczów odbył się XVIII Finał WOŚP, licytacja w szkole przyniosła 1468 złp, łącznie ze zbiórką uliczną uzyskano rekordowe 23.341,44 złp. O tym wszystkim można przeczytać w artykule D. Turskiej, uczennicy klasy I a opublikowanym w „ Życiu Siemianowic”. XVIII finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy (po raz drugi dla dzieci z chorobami onkologicznymi)

27 I

“Gazeta Wyborcza” opublikowała artykuł o Dniu Transplantacji zorganizowanym w Matei. Gościem był prof. Marian Zembala wraz z osobami po przeszczepie. Po wykładzie i dyskusji można było w szkole oddać krew. Avatar stał się najbardziej dochodowym filmem w historii kina.

16 II

Pod hasłem „Muzyka bez granic” odbył się jubileuszowy, dziesiąty Dzień Europejski w naszej szkole. Korea Północna – Urodziny Kim Dzong Ila

10 III

Czwarty już Trójbój Matejkowski odbył się pod hasłem „W świecie kontrastów i podobieństw”. Szczegóły w „ Życiu Siemianowic”, w artykule naszego ucznia Tomasza Małeckiego. Polska – Dzień Mężczyzn (w Dzień 40 Męczenników)

29 III

Dyrektor Katarzyna Sztyler podpisała w imieniu szkoły umowę o współpracy z Wydziałem Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Śląskiej w Gliwicach, na którym to wydziale studiuje obecnie kilku naszych absolwentów. doszło do dwóch samobójczych zamachów bombowych w moskiewskim metrze.

marzec

Media m.in. „Fakt” podały, że jednym z projektantów auta BMW serii 5 jest Jacek Frohlih, absolwent Matei (matura 1984). w narodowym referendum Islandczycy odrzucili plan spłaty długów bankowych

22 IV

Aga Adamczewska zdobyła 3 nagrodę w Festiwalu Talentów w Zabrzu w towarzystwie ponad 100 wokalistów z całego Śląska. 20 kwietnia – eksplozja platformy wiertniczej Deepwater Horizon w Zatoce Meksykańskiej.

23 IV

Karolina Czech i Julia Pałasz odebrały nagrodę za film ekologiczny pokazany w ranach XVII Tygodnia Ziemi w Zabrzu. Wielka Brytania – Święto Orderu Podwiązki

kwiecień

Uczeń Kamil Harupa wziął udział w mistrzostwach Świata Modeli Okrętów Klas C NAVIGA, gdzie zajął drugie miejsce. 10 kwietnia samolot Tu-154M z prezydentem Polski Lechem Kaczyńskim na pokładzie rozbił się przy podchodzeniu do lądowania na lotnisku w Smoleńsku. Zginęło 96 osób.

29 IV

Teatr Nieduży zaprezentował premierę – „E.D.E.K”, pod kierunkiem mgr M. Maćkowiak. Międzynarodowy Dzień Tańca

30 IV

Pożegnaliśmy klasy trzecie U Wikingów – Noc Walpurgii

15 V

Matejkowicze dokonali eksperymentalnego spływu Brynicą na tratwie skonstruowanej z blisko 400 plastikowych butelek. Za sterem „Daru Matei” prof. Adam Balon. 15 maja – Lech Poznań wygrał 2:0 z Zagłębiem Lubin i po raz 6. w historii klubu został mistrzem Polski.

maj

“U Kaczora” odbyło się jubileuszowe spotkanie absolwentów Matei, maturzystów z 1985 r. Przyjechali z całej Polski, a nawet z Niemiec i Hiszpanii, bawili się ze swoimi nauczycielami do rana. gwałtowne wezbrania rzek w dorzeczu górnej Odry i Wisły dały początek wielkiej powodzi, która objęła całą południową Polskę.

27 V

W ramach Festiwalu Ekspresji Młodzieżowej i Dziecięcej nasz Teatr Nieduży zorganizował na rondzie w Katowicach happening „Interaktywny Przystanek”. koncert grupy AC/DC w Warszawie na Lotnisku Bemowo.

01 VI

Dzień Sportu ponownie zjednoczył nauczycieli i uczniów w uczciwej walce. Samoa – Święto Niepodległości

20 V

Koło Ekologiczne otrzymało w gmachu Polskiego Radia w Katowicach 5 000 złp jako nagrodę w konkursie Ekoaktywni ‘2010 Urodziny mojej siostry

czerwiec

Gwiazdą XXVIII Dni Siemianowic była InGrid, ale przed nią wystąpił m.in. Mateja Blues Band do II tury wyborów prezydenckich przeszli Bronisław Komorowski i Jarosław Kaczyński.

17 VI

Uczennice II LO pod kierunkiem J. Kulik przygotowały wraz z MOSiR Spartakiadę Młodzieży Niepełnosprawnej. Światowy Dzień Walki z Pustynnieniem i Suszą (ustanowione przez ONZ)
Lato 2010 Termomodernizacja budynku II LO, które staje się „zieloną szkołą” już nie tylko ze względu na zaangażowanie ekologiczne. Sejm Litwy ogłosił 2010 r. rokiem bitwy pod Grunwaldem
1 IX W uroczystym rozpoczęciu roku szkolnego wziął udział Prezydent Miasta Jacek Guzy, który otrzymał tytuł honorowego członka społeczności Matejkowskiej. „Każdy centymetr tej szkoły to dla mnie wspomnienia” – mówił wzruszony. na Festiwalu w Wenecji Polskę reprezentował film J. Skolimowskiego Essential Killing.
7 IX Rajd otrzęsinowy na Kozią Górę. Klasa sportowa obrała najdłuższą trasę, która zajęła im 3,5 godz. marszu. w 1764 r. – elekcja S. Poniatowskiego na tron polski.
21 IX Ruszył remont segmentu A Hospicjum Cordis w Katowicach przy współudziale naszych budowlańców – woluntariuszy. w 1924 S. Żeromski zakończył pracę nad powieścią „Przedwiośnie”.
21 – 25 IX 15 uczniów z sześciu  europejskich  szkół przybyło na kilkudniowe warsztaty do Matei w ramach projektu Comenius pt. „Zmiany klimatyczne – rozwiązaniem jesteś ty”. Rozpoczęto  200. wydanie festiwalu Oktoberfest.
30 IX Oficjalne pasowanie pierwszoklasistów połączono z ponownym otwarciem szkoły po zakończonym remoncie. Uroczystość uświetnili Prezydent Miasta Jacek Guzy i radni miasta. w 1452 Gutenberg wydrukował pierwszą w świecie chrześcijańskim książkę.
29 X Kolejny Dzień Patrona odbył się pod hasłem „Wehikuł czasu”, a zakończył występem nauczycieli w strojach neandertalsko – barokowych. w 1863 – Założono Międzynarodowy Czerwony Krzyż.
5 XI Uczniowie i nauczyciele II LO gościli w Turcji w ramach projektu Comenius. Odbyło się więc spotkanie przełożone w marcu w związku z wybuchem islandzkiego wulkanu. 1370 – bezpotomna śmierć Kazimierza III Wielkiego,
19 XI Matejkowicze rozpoczęli  akcję ekologiczną skierowaną do przedszkolaków i uczniów. Przygotowali konkursy oraz prezentację ekologiczną pt. „Podróż do źródła”. w 1969 r. astronauci Apollo 12 stanęli na Księżycu, a Pelé strzelił swego 1000. gola.
8 XII Przewodniczący Narodowej Rady Ekologicznej Jerzy Buzek wręczył dyrektorowi II LO Pani K. Sztyler oraz naszemu biologowi A. Balonowi akt przyznający szkole tytuł „Promotor ekologii”. Uroczystość miała miejsce na gali w Senacie RP, a II LO znalazło się tam jako jedno z 20 w Polsce i jedyne ze Śląska. 1976 – Zespół The Eagles wydał album Hotel California.
XII Włączyliśmy się do akcji Szlachetna Paczka po 13 latach emisji zakończono produkcję serialu Złotopolscy.
7-9 I 2011 19 Finał WOŚP w Matei przyniósł ponad 31 tyś. zł., z czego prawie 2 tys. zebraliśmy w szkolnej licytacji. w 1924 r. G. Gershwin opublikował Błękitną rapsodię.
II 2011 Odbyły się Walentynki, czyli zrób zdjęcie i wrzuć list do skrzynki. rozpoczęła się rewolucja w Egipcie
10 II Dzień Transplantologii w II LO. Pełnoletni mogli oddać krew, rejestrowano nowych dawców szpiku, a klasa ratownicza zaprezentowała swoje umiejętności. urodziny Mirosława Breguły (Universe)
4 II Dyr. K. Sztyler oraz A. Balon reprezentowali Mateję na warszawskiej Gali Narodowego Konkursu Ekologicznego „Przyjaźni Środowisku”. Galę uświetniła Pierwsza Dama A. Komorowska, przewodniczący PE Jerzy Buzek oraz kilku byłych premierów i obecnych ministrów. Urodziny Tadeusza Kościuszki
24 II Reprezentanci Matei zajęli I miejsce w IX Woj. Konkursie Wiedzy o UE deklasując w katowickim Pałacu Młodzieży przeciwników. Estonia obchodzi Święto Niepodległości
28 II Dzień Europejski  połączono z Dniem Comeniusa pod hasłem  ”Climate change”. w 1981 r. wprowadzono kartki na mięso i wędliny.
10 III V Matejkowski trójbój odbył się pod hasłem „Świat wokół nas” . Dla 8 gimnazjalnych drużyn w finale wystąpiła Agnieszka Adamczewska, która właśnie zakwalifikowała się do „Bitwy na głosy” w TVP2. w 1822 r. zmarł Józef Wybicki, polityk i poeta
19 III Koncert „Dla Zuzi”, ciężko chorej córki naszej absolwentki zgromadził w SCK okoliczne kapele, kiermasz i licytacje. Zebraliśmy prawie 8 tyś zł. na leczenie Zuzy. w 1920 r. J. Piłsudski został pierwszym marszałkiem Polski.
1 IV Spektakl „Lusterka” Matejkowskiego Teatru Niedużego zajął 2 miejsce w XXI Festiwalu Kultury Młodzieży Szkolnej.  w 1975 r. w  japońskiej TV premiera serialu Pszczółka Maja.
28 III – 4 IV Uczniowie II LO uczestniczyli w roboczej wizycie w Grecji w ramach Comeniusa, podsumowując dwuletni projekt ze swoimi europejskimi przyjaciółmi. 1975:   założono Microsoft.
6 IV Dzień Chemii  przebiegał pod znakiem doświadczeń i eksperymentów, szkoła przetrwała. w 1917 r. USA przystąpiły do I wojny światowej.
4-8 IV Grupa uczniów spędziła w Niemczech tydzień z młodzieżą z partnerskiej szkoły w Hattingen, z którą współpracujemy od 20 już lat. W ramach programu ROTA nasi uczniowie spotkali się również z kolegami z Anglii, Holandii, Belgii, Włoch i Hiszpanii. 1994 – Polska złożyła wniosek o członkostwo w Unii Europejskiej.
maj II LO jako jedna z sześciu śląskich szkół rozpoczęła współpracę z Silesia Busines School w projekcie „Szkoła liderów przedsiębiorczości”. Jan Paweł II został beatyfikowany przez Benedykta XVI.
8 V Agnieszka Adamczewska wraz z zespołem P. Kupichy wygrała „Bitwę na głosy” w TVP 2. Zdobyta nagroda została przekazana bliskiemu sercom Matejkowskim hospicjum Cordis. 1989 – ukazał się pierwszy numer Gazety Wyborczej.
4 VI Z Wigierskiego Parku Narodowego wróciła grupa naszych uczniów. Była to już 15 wielodniowa wyprawa ekologów z II LO do parków narodowych. 1989 – w Polsce zwycięstwo “Solidarności”, w Chinach masakra wolności
8 VI Rozpoczął się w Matei cykl wykładów lekarzy z Centrum Onkologii w Gliwicach nt. prewencji nowotworowej. 1968 – utworzono Uniwersytet Śląski w Katowicach
17 VI Brian Gianna z Międzynarodowego Centrum Językowego był gościem II LO na zakończenie cyklu promującego w naszej szkole naukę języków obcych. 1885 – do Nowego Jorku przybyła z Francji Statua Wolności.
27 III 2012 Premiera Teatru Niedużego pt. „Przedstawienie o musie”. Tego dnia w 1998 r.w  USA została dopuszczona do handlu Viagra
kwiecień Mateja jako jedna z 500 placówek z całej Polski zakwalifikowała się do innowacyjnego na skalę ogólnopolską projektu „Szkoła Nowych Technologii”. Otwarcie Stadionu Narodowego w Warszawie.
21 IV W Katowicach odbył się Finał Wojewódzki XXVII Olimpiady Wiedzy Ekologicznej. W gronie 192 olimpijczyków z całego województwa znalazł się także Daniel Mierzwa, który był jedynym reprezentantem siemianowickich szkół ponadgimnazjalnych na tym etapie. We Francji odbyła się I tura wyborów prezydenckich, w której zwyciężył kandydat socjalistów François Hollande.
kwiecień Matejkowicze wzięli udział w szkoleniu w ramach projektu edukacyjnego Szkoła Nowych Technologii (program Microsoft-Partners in Learning) Obchody 100 rocznicy zatonięcia transatlantyku RMS Titanic.
maj Zaczęła się wymiana młodzieży polsko-niemieckiej. Pierwszy dzień minął na zwiedzaniu szkoły oraz starówki w Hattingen. Władimir Putin został zaprzysiężony na urząd prezydenta Federacji Rosyjskiej (III kadencja).
maj W ramach konkursu organizowanego przez Biuro Poselskie Marka Plury integracyjna klasa przyrodnicza realizowała projekt „Skazani na bariery?”. Nasza praca została bardzo wysoko oceniona uzyskując pierwsze miejsce w kategorii szkół ponadgimnazjalnych. Dmitrij Miedwiediew został premierem Rosji.
22 V Nasze liceum zdobyło tytuł ” Bezpiecznej szkoły” potwierdzone certyfikatem. 11 maja – sejm uchwalił tzw. reformę emerytalną, wydłużającą wiek emerytalny kobiet i mężczyzn do 67 lat.
czerwiec 1. Nasi członkowie drużyny hokeja podwodnego w mistrzostwach Polski w hokeju podwodnym zdobyli 3 miejsce w Polsce!2. Rok szkolny się skończył, a razem z nim pewna epoka – epoka dzienników papierowych w naszej szkole. I chociaż edziennik był w naszej szkole obecny już od kilku lat, teraz w pełni zastąpi tradycyjny dziennik papierowy. 1. 8 czerwca – rozpoczęcie piłkarskich mistrzostw Europy w Piłce Nożnej – Euro 2012.2. Husni Mubarak – obalony prezydent Egiptu – został skazany na karę dożywotniego pozbawienia wolności.
wrzesień Dwie praktykantki Tamuna (z Gruzji) oraz Cathy (z Chin) przez 5 dni przybliżały nam tradycję, kulturę i zwyczaje panujące w ich krajach. Wszystko to odbywa się w ramach projektu AIESEC Enter Your Future. Rzeczpospolita Polska została oficjalnym członkiem Europejskiej Agencji Kosmicznej.
październik Karolina Hasterok i Sandra Szafran z III a zostały laureatkami konkursu pt. „Europejczyk w Metropolii Silesia” i w nagrodę wyjechały do Brukseli. Premiera systemu operacyjnego Windows 8.
23 X W dniach 23 – 28.10. 2012 odbyło się w Aalter (Belgia) pierwsze spotkanie robocze projektu Comenius „Are we green enough” realizowanego w Matei. Tego dnia w 1956 r. wybuchło powstanie węgierskie.
28 X W Siemianowickim SCK odbył się tradycyjny Dzień Patrona pod hasłem „Nic dwa razy się nie zdarza”. Tego dnia w 1967 r.  – zjechał z linii montażowej pierwszy Fiat 125p.
31 X „Strachy na lachy czyli cicho wszędzie, głucho wszędzie” – staropolskie „Dziady”stały się naszą odpowiedzią na Halloween. Każda klasa przebierała się za gatunek Mickiewiczowskich stworów. W 1517 r. Marcin Luter przybił do drzwi katedry zamkowej w Wittenberdze swoich 95 tez.
listopad Jak co roku zaangażowalismy sie w akcję “Szlachetna Paczka”. Nowym sekretarzem generalnym Komunistycznej Partii Chin został Xi Jinping.
29 XI O swoich krajach opowiadali studenci, uczestnicy programu Erasmus. O tym, że Polak i Węgier to dwa bratanki, przekonywała Anett Tóth, Maxime Ponsinet prezentował uroki Francji, Felipe Abaurre z Hiszpanii zachęcał do przyjazdu ze względu na krajobrazy i cudowną pogodę, a Guillem Comas Devant zwrócił uwagę słuchaczy na odrębność kulturową Katalonii. W 1830 r. młodzi słuchacze Szkoły Podchorążych Piechoty w Warszawie rozpoczęli powstanie listopadowe.
20-25 XI Uczennice II LO im. Jana Matejki pod opieką nauczycieli udały się na spotkanie projektu Comenius w hiszpańskim mieście Tomelloso. Palestyna uzyskała status nieczłonkowskiego państwa obserwatora ONZ.
10 XII Stypendystką premiera została nasza uczennica Kinga Leszczorz. W 1848 r. – Ludwik Napoleon Bonaparte został wybrany na prezydenta Francji.
28 I 2013 Po raz czwarty, odbyły się obchody Dnia Transplantacji. Gościem honorowym był ks. Piotr Sadkiewicz z Leśnej koło Żywca. Tak jak w poprzednich latach, w szkole, był czynny punkt pobierania krwi i rejestracji osób chcących zostać dawcami szpiku. W 2003 r., w wyniku zejścia lawiny śnieżnej pod Rysami zginęło 8 członków wyprawy Uczniowskiego Klubu Sportowego „Pion”, działającego przy I LO w Tychach.
27 II Klasy medialne – IIIa i IIa miały możliwość sprawdzenia swych umiejętności artystycznych w praktyce podczas kręcenia matejkowskiego Harlem Shake’a. Efekt naszej pracy zobaczyć można na YT i FB! W 1846 r. (Powstanie krakowskie) wojsko austriackie dokonało masakry 29 uczestników tzw. procesji Dembowskiego.
20 III Grupa ,,Matejkowiczów” wyruszyła na tygodniową wycieczkę aż do Londynu. W 1943 r. Mao Zedong został przewodniczącym Komunistycznej Partii Chin.
21 III “Różowe przedstawienie” to nowa premiera Teatru Niedużego. W 1809 r. Książę Józef Poniatowski został naczelnym wodzem wojsk polskich Księstwa Warszawskiego.
kwiecień Nasze liceum zostało wyróżnione na internetowej tablicy projektu Szkoła z klasą 2.0 organizowanego przez Centrum Edukacji Obywatelskiej. Zaprezentowane zostały tam wzorcowe przykłady tzw. dobrych praktyk wskazując na stronę internetową naszej szkoły jako szczególnie wartą polecenia. Zamach bombowy w Bostonie, w którym zginęły 3 osoby, a kilkadziesiąt zostało rannych.
28 VI JM Rektor prof. nadzw. dr hab. Krzysztof Szaflarski w trakcie spotkania z dyrektor Katarzyną Sztyler podpisał porozumienie o współpracy z Górnośląską Wyższą Szkołą Handlową w Katowicach. W 1569 r. uchwalono Unię lubelską.
wrzesień Zacieśniamy kontakty i uruchamiamy naszą szkolną wersję GaduGadu. Papież Franciszek ogłosił dzień 27 kwietnia 2014 jako datę kanonizacji Jana Pawła II i Jana XXIII.
25 XI 25 listopada (poniedziałek) rozpoczynamy akcję „Góra grosza!”. Bośnia i Hercegowina – Święto Państwowości.
27 XI 27 listopada w auli III LO im. Adama Mickiewicza w Katowicach odbyła się uroczystość, poświęcona najlepszym z najlepszych – stypendystom stypendium Prezesa Rady Ministrów. W tym roku wyróżnienie to spotkało Alicję Piaskowską z klasy 3a. W 1095 r. Urban II na synodzie w Clermont wezwał do udziału w wyprawie zbrojnej do Ziemi Świętej (I wyprawa krzyżowa).
12 XII Nasze Liceum po raz kolejny zostało Laureatem Narodowego Konkursu Ekologicznego „Przyjaźni Środowisku” w kategorii Promotor Ekologii. 11 grudnia 2013r. w Warszawie, w gmachu Polskiego Komitetu Olimpijskiego, odbyła się uroczysta Gala Laureatów i Wyróżnionych w XIV Edycji NKE „Przyjaźni Środowisku” którego prestiż podkreśla Patronat Honorowy Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego. Galę uświetniła obecność przedstawicieli Rady Ministrów oraz ważnych dla polskiej ekologii osób min.: znanej z programu „Pieprz i Wanilia” Elżbiety Dzikowskiej i byłego ministra środowiska – Macieja Nowickiego. Mateja, reprezentowana przez dyrektora szkoły – Katarzynę Sztyler oraz nauczyciela biologii – Adama Balona, została wyróżniona jako jedyna szkoła ponadgimnazjalna w województwie śląskim. Wyróżnienie jest tym cenniejsze, że w Konkursie wzięło udział ponad 300 uczestników z całego kraju. Senat Stanów Zjednoczonych przyjął uchwałę o ustanowieniu roku 2014 rokiem Jana Nowaka-Jeziorańskiego.
6 II 2014 Siedem przedstawicielek Matei wyjechało w ramach corocznej wymiany młodzieży do Gymnasium Waldstrasse w Hattingen (Niemcy). Tego dnia w 1989 r. rozpoczęły się obrady Okrągłego Stołu.

2014-18 Wydarzenia z ostatnich lat oraz aktualności znajdziecie na www.mateja.edu.pl oraz Facebooku … a na świecie pewnie dalej się wiele zadzieje…

Zebrał dr Kamil Paździor z pomocą uczniów i pracowników szkoły   Źródła: informacje prasowe, kronika szkoły (w ostatnich latach prowadzona przez niestrudzonego Adama Balona), internet, relacje świadków, publikacja pt.: Księga pamiątkowa Jubileuszu 50-lecia II Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Matejki w Siemianowicach Śląskich, red. K. Paździor, Katowice, “Kos”, 2007.   Autorzy zwracają się z apelem do wszystkich osób związanych z „Mateją”, Polską lub światem o pomoc w uzupełnianiu powyższej tabeli i wyrozumiałość w związku z nieuniknioną subiektywnością niniejszego wyboru.   Informacje należy nadsyłać na e mail szkoły.   Dziękujemy i pozdrawiamy.

Skip to content