Facebook Instagram YouTube

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnie rozporządzenie o ochronie danych RODO), informujemy:

Administrator danych osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:

II Liceum Ogólnokształcące im. Jana Matejki w Siemianowicach Śląskich
ul. Leśna 1, 41-100 Siemianowice Śląskie.

Inspektor ochrony danych

Inspektorem ochrony danych jest Sergiusz Kunert. W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych, proszę kontaktować się pocztą elektroniczną
na adres iod24@agileo.it .

Cele i podstawy przetwarzania

Pani/Pana dane osobowe w II Liceum Ogólnokształcącym im. Jana Matejki w Siemianowicach Śląskich mogą być przetwarzane w celu wypełniania ustawowych lub statutowych zadań Administratora danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) lub w innych przypadkach na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu określonym przy pozyskiwaniu przez Administratora danych osobowych przedmiotowej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty świadczące usługi na rzecz statutowych działań II Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Matejki w Siemianowicach Śląskich, współpracownicy II Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Matejki w Siemianowicach Śląskich oraz podmioty uprawnione m.in. na podstawie przepisów, w szczególności przepisów oświatowych.

Okres przechowywania danych

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w punkcie Cele i podstawy przetwarzania, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez powszechnie obowiązujące przepisy, zgodnie z obowiązującą w II Liceum Ogólnokształcącym im. Jana Matejki instrukcją kancelaryjną, przepisami o archiwizacji dokumentów oraz przepisami oświatowymi.

Prawa osób, których dane dotyczą

Przysługuje Pani/Panu:
1. prawo dostępu do treści swoich danych;
2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
3. prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (prawo to może Pani/Pan realizować wyłącznie w zakresie danych zbieranych na podstawie zgody);
4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
5. prawo do usunięcia danych (prawo to może Pani/Pan realizować wyłącznie w zakresie danych zbieranych na podstawie zgody);
6. prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Informacja o wymogu podania danych

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą.
Podanie danych osobowych ma charakter obowiązkowy, jeżeli podstawę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa.

Jeśli uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zgodnie z art. 21 ust. 4 RODO informuję, iż przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczących Pani/Pana danych osobowych. Sprzeciw należy złożyć inspektorowi ochrony danych, którego dane kontaktowe wskazane są w pkt 2. Zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO, składając sprzeciw, należy wskazać jego przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją.

Skip to content