II LO im. Jana Matejki

Heeeeeej co to? Rekrutacja! Terminy związane z rekrutacją

od 13 maja do 17 czerwca 2024 r. do godziny 15:00: złożenie wniosku
Złóż wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami (podpisane przez co najmniej jednego rodzica/opiekuna prawnego) branymi pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
Wymagane dokumenty należy złożyć w przeźroczystej koszulce.
Podanie o przyjęcie do szkoły wygeneruj na stronie internetowej systemu naboru elektronicznego https://slaskie.edu.com.pl/.
Kandydaci dokonują wyboru klas, w naszej szkole można wybrać kilka klas, a nawet wszystkie.

Uwaga:
Kandydaci zdecydowani by uczęszczać do II LO, powinni wybrać wszystkie klasy. W przypadku, gdy Kandydat nie zostanie zakwalifikowany do wybranej przez siebie klasy, system przydzieli Go do innej klasy w naszej szkole, jeśli tam będą miejsca. Po zakończeniu rekrutacji prawdopodobne są jeszcze pojedyncze zmiany między klasami.
od 21 czerwca do 5 lipca 2024 r. do godziny 15:00: uzupełnienie wniosku o pozostałe dokumenty
W tym terminie uzupełniasz wcześniej złożony wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty.
W tym czasie możesz także złożyć nowy wniosek oraz zmienić wniosek o przyjęcie, z uwagi na zmianę szkół do których kandydujesz.

Dokumenty, które powinieneś w tym czasie dostarczyć do szkoły to:
1. świadectwo ukończenia szkoły podstawowej,
2. zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty,
3. zaświadczenie o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty konkursów przedmiotowych organizowanych przez Śląskiego Kuratora Oświaty (jeżeli dotyczy).
do 11 lipca 2024 r.: weryfikacja dokumentów
W tym terminie Komisja Rekrutacyjna weryfikuje wszystkie złożone wnioski oraz dokumenty potwierdzające spełnienie przez kandydata warunków poświadczonych w oświadczeniach lub spełnienie kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym (w tym okoliczności zweryfikowanych przez wójta, burmistrza lub prezydenta wskazanych w oświadczeniach).
12 lipca 2024 r.: ogłoszenie list zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych
To jest moment, na który czekałeś. Jeżeli znajdziesz swoje nazwisko na liście kandydatów zakwalifikowanych, oznacza to, że szkoła zaprasza Cię do grona swoich uczniów. Znalezienie swojego nazwiska na liście kandydatów zakwalifikowanych nie jest równoznaczne z przyjęciem do szkoły. Aby zostać przyjętym, musisz jeszcze zrobić jedną rzecz - potwierdzić, że chcesz zostać przyjęty, co nazywamy oświadczeniem woli kandydata. Ponieważ ten moment często jest  niezrozumiały, wyobraź sobie sytuację, że szkoła mówi do Ciebie:

Możemy Cię przyjąć. Czy chcesz zostać przyjęty?

Zauważ, że to nie jest to samo, co stwierdzenie "zostałeś przyjęty". Gdy znajdziesz swoje nazwisko na liście kandydatów zakwalifikowanych to tak, jakbyś usłyszał od szkoły powyższe pytanie.

Potwierdzeniem woli nie jest żaden kolejny formularz do wypełnienia, a po prostu czynność, jaką jest dostarczenie pozostałych dokumentów niezbędnych do zarejestrowania Cię jako ucznia szkoły. Przeczytasz o tym poniżej.
od 12 lipca do 18 lipca 2024 r., do godz. 15:00: potwierdzenie woli
Gdy znajdziesz już swoje nazwisko na liście kandydatów zakwalifikowanych, ostatnim krokiem jest oświadczenie woli, czyli Twoje potwierdzenie, że chcesz zostać wpisany na listę uczniów szkoły. Zgodnie z tym, co pisaliśmy powyżej, nie jest to kolejny formularz, a dokumenty, które musisz dostarczyć do szkoły (o ile nie zrobiłeś tego wcześniej), aby zostać wpisany na listę uczniów. Są to:

1. oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej,

2. oryginał zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty,

dodatkowo kandydaci dostarczają następujące dokumenty:

3. wypełniony kwestionariusz Kandydata,

4. oświadczenie o wyrażeniu życzenia udziału w zajęciach religii lub etyki, lub religii i etyki.
Uwaga:
rodzic może wybrać jedną z trzech opcji:
a) uczeń będzie uczęszczać zarówno na zajęcia religii jak i etyki, w tym przypadku, obecność ucznia/uczennicy na zajęciach religii i etyki będzie obowiązkowa,
b) uczeń będzie uczęszczać na jedne z tych zajęć, czyli na religię lub etykę, w tym przypadku, obecność ucznia/uczennicy na wybranych zajęciach będzie obowiązkowa,
c) uczeń nie będzie uczęszczać na żadne z tych zajęć.


5. oświadczenie o wyrażeniu zgody na uczestnictwo w zajęciach wychowania do życia w rodzinie.
Uwaga:
rodzic może wybrać jedną z dwóch opcji:
a) może wyrazić zgodę na uczestnictwo ucznia/uczennicy w zajęciach wdżr, w tym przypadku, obecność ucznia/uczennicy na zajęciach wdżr staje się obowiązkowa,
b) może nie wyrazić zgody na uczestnictwo ucznia/uczennicy w zajęciach wdżr.


6. dwa zdjęcia legitymacyjne, opisane na odwrocie: imię, nazwisko, data i miejsce urodzenia,

7. karta zdrowia i bilans zdrowia Kandydata – oryginalne dokumenty w zamkniętej kopercie.
19 lipca 2024 r., do godz. 14:00: ogłoszenie list zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych
Ta lista już stwierdza jasno: jeżeli na niej jesteś, to jesteś od teraz uczniem szkoły. Abyś mógł się na niej znaleźć, muszą być łącznie spełnione powyższe dwa warunki, a więc musiałeś wcześniej znaleźć swoje nazwisko na liście zakwalifikowanych oraz złożyć potwierdzenie woli, czyli dostarczyć pozostałe dokumenty, o których mowa krok wyżej.

No i co dalej? Właściwie... pozostaje Ci życzyć udanych wakacji! Do zobaczenia 1 września na rozpoczęciu roku szkolnego (termin podamy na naszej stronie oraz na naszym profilu na Facebooku)
Gratulujemy wyboru najlepszej szkoły!
do 23 lipca 2024 r.: wystąpienie do Komisji rekrutacyjnej o sporządzenie pisemnego uzasadnienia odmowy przyjęcia
Jeżeli zdarzy się nieszczęście i nie znajdziesz się na liście kandydatów przyjętych do naszej szkoły, w powyższym terminie możesz się zwrócić do Komisji Rekrutacyjnej o pisemne uzasadnienie odmowy przyjęcia.
Powyższe jednak piszemy tylko dla informacji, bo Ciebie ten punkt nie będzie na pewno dotyczył 😉 Baw się dobrze na wakacjach!

UWAGA

Niezłożenie w odpowiednim terminie któregokolwiek z wymaganych dokumentów spowoduje niedopuszczenie kandydata do postępowania kwalifikacyjnego lub uwzględnienia jego osiągnięć i uprawnień w procesie rekrutacyjnym.

Scroll to Top
Skip to content